"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Thông báo * Giờ cầu nguyện sáng thứ bảy lúc 8:30am và sáng Chúa Nhật lúc 9:15am như thường lệ.
* Lớp học Kinh Thánh tối thứ bảy 24/3 của người lớn lúc 7:30pm tại nhà thờ
* Lớp thanh niên có chương trình trại bồi dưỡng tại Park County từ 24-26/03
* Hướng dẫn nhóm tuần sau: ông Mai-Quang-Rít
* Cầu nguyện cho những tín hữu bị đau: Bà Truyền, bà Hà, cô Thúy,...
* Cầu nguyện đặc biệt cho cháu ngoại bà Hồng-Liên đau nặng đã chuyển lên Denver
* Cầu nguyện cho những người đi xa tuần nầy: ÔB Lư, cô Thùy Liên, a/c Joey & Trúc...
* Cám ơn Chúa ban cho a/c Hoài-Bão & Hồng Hoa cháu trai Evan Le sinh ngày 14/3/2018
* Cầu nguyện cho trại bồi dưỡng thanh niên từ 24-26/03
* Cầu nguyện cho chương trình nhóm tối thương khó (30/3) và Lễ Phục Sinh (01/4)
* Cầu nguyện cho Mục Sư, Ban Chấp Sự HT, Ban Chấp Hành Thanh Niên, và sinh hoạt của HT.
Last Update
19-Mar-2018
Sách Báo
Events
Tài Liệu
Xin mở speakers để nghe và click vào thumbnails