"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
Kịch
Trở Về
Tình Yêu Và Thù Hận
Quyển Sách Lạ Lùng
Nhà Thông Thái Thứ Tư
Món Quà Tình Yêu
Hy Sinh
Giàu hay Dại
Giáng Sinh- Món quà đã nhận-
Món quà để cho
Đôi Bạn
Cây viết chì
Bên Kia Cõi Chết
Chúa Chết Để Ta Được Sống
Gánh Nặng Được Cởi Bỏ