"Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới;
những điều cũ đã qua đi,
kìa mọi sự đều trở nên mới.”
  | About Us |  Contact Us |   Help  |
2 Cô-rinh-tô 5:17
 Kính thưa quí vị,
 Trong thế giới chúng ta đang sống, có nhiều sản phẩm, nhiều công trình, nhiều tác phẩm nghệ thuật do con người làm ra mà người khác phải ngưỡng mộ khi đánh giá về nghệ thuật và kỹ thuật thực hiện chúng… Một trong những công trình mà thế giới con người ngưỡng mộ, phải nói đến 7 kỳ quan trong thế giới cổ là những công trình có tính chất nghệ thuật và kỹ thuật điêu luyện trong thời kỳ văn minh cổ đại của con người.
 Tuy nhiên qua những bài viết trong loạt bài “Con Người Ngưỡng Mộ” nầy, chúng ta cùng nhìn lại những điều con người từng ngưỡng mộ, và rút ra những bài học cho bản thân hôm nay. Loạt bài nầy đã được đăng trong Đặc San Suối Thiêng từ số 12 trở đi. Quí vị cũng có thể xem các bài viết nầy cùng những bài viết đặc sắc khác trong các số Đặc San Suối Thiêng đã được đăng trong trang web của chúng tôi. Click Here
 Xin quí vị cùng chúng tôi suy gẫm những bài viết sau:
 01. Kim Tự Tháp Ai Cập
 02. Vườn treo Babylon
 03. Đền thờ Arthemis
 04. Pho tượng Thần Zues
 05. Lăng Mộ Mausoleum
 06. Pho tượng Colossus
 07. Hải đăng Alexandria
 08. Kỳ Quan Trên Mọi Kỳ Quan