BÀI GIẢNG NĂM 2019

 

Bạn có thể nghe hoặc tải bài giảng xuống máy

 

THÁNG 1

01-27-2019 — Trang Điểm Mình Cho Chúa (Êphêsô 4:1-2,  Tiếng Anh: Ephesians 4:1-2)

01-20-2019 — Không Biết Phải Làm Sao (2 Sử Ký 20:1-13,  Tiếng Anh: 2 Chronicles 20:1-13)

01-13-2019 — Đến Gần Bên Nguồn Sống (Luca 8:40-56, Tiếng Anh: Luke 8:40-56)

01-06-2019 — Làm Một Người Mới (Êphêsô 4:17-24, Tiếng Anh: Ephesians 4:17-24)

 

 

 
THÁNG 2

02-24-2019 — Nỗi Buồn Theo Mắt Chúa (2 Samuên 12:15-25, Tiếng Anh: 2 Samuel 12:15-25) 

02-17-2019 — Gần Chúa Hơn (Giăng 21:15-19, Tiếng Anh: John 21:15-19) 

02-10-2019 — Năm Hợi Nói Chuyện Heo (Giêrêmi 17:7-8, Tiếng Anh: Jeremiah 17:7-8) 

02-03-2019 — Cùng Đến Nhà Chúa (Giăng 2:13-22, Tiếng Anh: John 2:13-22) 

 

 

THÁNG 3

03-03-2019 — Chẳng Kết Quả Gì (Giăng 21:5-8, Tiếng Anh: John 21:5-8) 

03-10-2019 — Cửa Vào Nhà Cha (Luca 13:22-30, Tiếng Anh: Luke 13:22-30) 

03-17-2019 — Ý Nghĩa Cuộc Đời (2 Têsalônica 1:11-12, Tiếng Anh: 2 Thessalonians 1:11-12) 

03-24-2019 — Chúa Vẫn Còn Thương (Êsai 7:1-14, Tiếng Anh: Isaiah 7:1-14) 

03-31-2019 — Học Theo Chúa (Thánh Thi 131:1-2, Psalm 131:1-2) 

 

 

THÁNG 4

04-07-2019 — Đóng Kịch Với Chính Mình (Mathiơ 27:3-5, Tiếng Anh: Matthew 27:3-5)

https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/04-07-2019_Dong_kich_voi_chinh_minh.mp3

04-14-2019 — Những Câu Hỏi Từ Lòng Vô Tín(Luca 22:63-71, Tiếng Anh: Luke 22:63-71)

https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/04-14-19_Nhung_cau_hoi_tu_long_vo_tin.mp3

 

04-28-2019 — Chúa Sống Đâu Nào? (Công Vụ 6:7-10; 7:53-60, Tiếng Anh: Acts 6:7-10, Acts 7:53-60)

https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/04-28-19_Chua_song_dau_nao.mp3

 

 

THÁNG 5

05-05-2019 — Đức Tin Sống (Gia-cơ 2:14-19, Tiếng Anh: James 2:14-19)

https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/05-05-19_Duc_tin_song.mp3

05-12-2019 — Tình Mẹ Cho Con (I Các Vua 3:16-27, Tiếng Anh: 2 Kings 3:16-27)

https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/05-12-19_Tinh_me_cho_con.mp3

05-19-2019 — La Bàn của Đức Chúa Trời (Giăng 14:6-7, Tiếng Anh: John 14:6-7)

https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/05-21-19_La_ban_cua_Duc_Chua_Troi.mp3

05-26-2019 — Điều Đáng Quan Tâm (Luca 5:27-32, Tiếng Anh: Luke 5:27-32)

https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/05-26-19_Dieu_dang_quan_tam.mp3

 

 

THÁNG 6

06-02-2019 — Thờ Phượng Chúa Đẹp Lòng (Giăng 4:22-24, Tiếng Anh: John 4:22-24)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/06-02-19_Tho_phuong_Chua_dep_long.mp3

06-09-2019 — Hướng Nhìn & Lựa Chọn (Sáng Thế 13:5-18, Tiếng Anh: Genesis 13:5-18)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/06-09-19_Huong_nhin_va_Lua_chon.mp3

06-16-2019 — Yêu Con Bằng Tình Chúa (2 Samuên 18:24-33, Tiếng Anh: 2 Samuel 18:24-33)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/06-16-19_Yeu_con_bang_tinh_Chua.mp3

06-23-2019 — Xin Cho Con Biết Lắng Nghe (1 Samuên 3:1-4, Tiếng Anh: 1 Samuel 3:1-4)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/06-23-19_Xin_cho_con_biet_lang_nghe.mp3

06-30-2019 — Có Phải Đó Là Ngài, Thưa Chúa? (Mathiơ 11:2-6, Tiếng Anh: Matthew 11:2-6)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/06-30-19_Co_phai_do_la_Ngai_thua_Chua.mp3

 

 

THÁNG 7

07-07-2019 — Chúa Đã Phục Hồi (Luca 22:31-32, Tiếng Anh: Luke 22:31-32)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/07-07-19_Chua_da_phuc_hoi.mp3

14-07-2019 — Nếu Ai Tin Ta (Giăng 14:12, Tiếng Anh: John 14:22)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/07-14-19_Neu_ai_tin_ta.mp3

21-07-2019 — Vẻ Đẹp Chúa Yêu (Đaniên 1:8-9, Tiếng Anh: Daniel 1:8-9)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/07-21-19_Ve_dep_Chua_yeu.mp3

 

 

 

THÁNG 8

04-08-2019 — Cầu Nguyện Để Thắng Hơn (Lu-ca 22:39-46Luke 22:39-46)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/08-04-19_Cau_nguyen_de_thang_hon.mp3

11-08-2019 — Đức Tin Chúa Khen Ngợi (Mathiơ 8:5-13, Tiếng Anh: Matthew 8:5-13)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/08-11-19_Duc_tin_Chua_khen_ngoi.mp3

18-08-2019 — Hương Thơm Của Đức Tin (Luca 7:36-50, Tiếng Anh: Luke 7:36-50)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/08-18-19_Huong_thom_cua_duc_tin.mp3

25-08-2019 — Cẩn Thận Về Cách Nghe (Luca 8:5-15, Tiếng Anh: Luke 8:5-15)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/08-25-19_Can_than_ve_cach_nghe.mp3

 

 

 

THÁNG 9

01-09-2019 — Ba điều Ước (Xuất Hành 33:12-13, Tiếng Anh: Exodus 33:12-13)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/09-01-19_Ba_dieu_uoc.mp3

15-09-2019 — Được Gọi Bằng Tên Mới (Sáng Thế 32:22-30, Tiếng Anh: Genesis 32:22-30)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/09-15-19_Duoc_goi_bang_ten_moi.mp3

22-09-2019 — Trong Kế Hoạch Của Chúa (I Côrinhtô 1:26-31, Tiếng Anh: 1 Corinthians 1:26-31)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/09-22-19_Trong_ke_hoach_cua_Chua.mp3

29-09-2019 — Tâm Tình Phục Vụ (Phần 1) (Côlôse 3:17, Tiếng Anh: Colossians 3:17)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/09-29-19_Tam_tinh_phuc_vu_(1).mp3

 

THÁNG 10

06-10-2019 — Tâm Tình Phục Vụ (Phần 2) (Côlôse 3:23, Tiếng Anh: Colossians 3:23)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/10-06-19_Tam_tinh_phuc_vu_(2).mp3

13-10-2019 — Thách Thức Về Lòng Yêu Chúa (Mathiơ 15:8-9, Tiếng Anh: Matthew 15:8-9)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/10-13-19_Thach_thuc_ve_long_yeu_Chua.mp3

20-10-2019 — Một Người Chúa Biết (Giăng 14:22-23, Tiếng Anh: John 14:22-23)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/10-20-19_Mot_nguoi_Chua_biet.mp3

27-10-2019 — Hai Cách Phục Vụ (Công Vụ 4:36 – 5:5, Tiếng Anh: Acts 4:36-5:5)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/10-27-19_Hai_cach_phuc_vu.mp3

 

 

THÁNG 11

03-11-2019 — Tưởng (Luca 13:22-30, Tiếng Anh: Luke 13:22-30)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/11-03-19_Tuong.mp3

17-11-2019 — Đôi Mắt Đức Tin (Luca 18:35-43, Tiếng Anh: Luke 18:35-43)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/11-17-19_Doi_mat_duc_tin.mp3

24-11-2019 — Chương Trình Bình An Thịnh Vượng (Công Vụ 26:10-16, Tiếng Anh: Acts 26:10-16)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/11-24-2019_Chuong_trinh_binh_an_thinh_vuong.mp3

 

 

 

THÁNG 12

01-12-2019 — Tạ Ơn Chúa ( Thánh Thi 103:1, Tiếng Anh: Psalm 103:1)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/12-01-19_Ta_on_Chua.mp3

08-12-2019 — Dối Mình (Luca 12:16-20, Tiếng Anh: Luke 12:16-20)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/12-08-19_Doi_minh.mp3

15-12-2019 — Mục Đích Chúa Giáng Sinh (Luca 2:10-12, Tiếng Anh: Luke 2:10-12)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/12-15-19_Muc_dich_Chua_Giang_Sinh.mp3

22-12-2019 — Kỳ Đã Định (Ga-la-ti 4:4, Tiếng Anh: Galatians 4:4)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/12-22-19_Ky_da_dinh.mp3

29-12-2019 — Chúa Ôi Con Biết Ơn Ngài (I Giăng 4:9-11, Tiếng Anh: 1 John 4:9-11)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2019/12-29-19_Chua_oi_con_biet_on_Ngai.mp3