Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 1, 2021

Vì lý do Internet bị gián đoạn, livestreams có 2 phần. 

Phần 2

Phần 1