Chương Trình nhóm trực tiếp qua mạng sẽ bắt đầu lúc 10:00 sáng, giờ Mountain Time,  Denver, USA