Join Our Staff: Youth Ministry Internship Position

August 2021 Youth Ministry Internship Job Description   Youth Ministry Intern: Work with senior pastor and  deacons to assist students of all age groups growing in Biblical principles. The youth ministry internship role is to develop the next Christian generation and to draw students of all ages to be closer to God and the church: Organize, take lead, and/or participate …

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 9, 2022: Sửa Lại Bàn Thờ Chúa

Chúa Nhật ngày 25 tháng 9, 2022 SỬA LẠI BÀN THỜ CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 18:30-39 (1 Kings 18:30-39) Câu Gốc: Thánh-Thi 51:10 (Psalm 51:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-25-22_Sua_lai_ban_tho_Chua.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 9, 2022: Sống Làm Nhân Chứng

Chúa Nhật ngày 18 tháng 9, 2022 SỐNG LÀM NHÂN CHỨNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Công Vụ 1:4-8 (Acts 1:4-8) Câu Gốc: Công Vụ 1:8 (Acts 1:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-18-22_Song_lam_nhan_chung.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-18-22_Song_lam_nhan_chung_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 9, 2022: Sống Là Chúa Cứu Thế

Chúa Nhật ngày 11 tháng 9, 2022 SỐNG LÀ CHÚA CỨU THẾ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 1:20-21 (Philippians 1:20-21) Câu Gốc: Phi-líp 1:21 (Philippians 1:21) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-11-22_Song_la_Chua_cuu_the.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-11-22_Song_la_Chua_cuu_the_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 9, 2022: Sống Bởi Lời Hứa

Chúa Nhật ngày 4 tháng 9, 2022 SỐNG BỞI LỜI HỨA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 1:1-5 (Joshua 1:1-5) Câu Gốc: Giô-suê 1:9 (Joshua 1:9) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-04-22_Song_boi_loi_hua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-04-22_Song_boi_loi_hua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 8, 2022: Phục Vụ Theo Tính Xác Thịt

Chúa Nhật ngày 28tháng 8, 2022 PHỤC VỤ THEO TÍNH XÁC THỊT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Công Vụ 5:1-11 (Acts 5:1-11) Câu Gốc: Ga-la-ti 6:8 (Galatians 6:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/08-28-22_Phuc_vu_theo_tinh_xac_thit.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/08-28-22_Phuc_vu_theo_tinh_xac_thit_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 8, 2022: Làm Ngọn Đèn Của Chúa

Chúa Nhật ngày 21 tháng 8, 2022 LÀM NGỌN ĐÈN CỦA CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:14-16 (Matthew 5:14-16) Câu Gốc: Ê-phê-sô 5:8 (Ephesians 5:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/08-21-22_Lam_ngon_den_cua_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/08-21-22_Lam_ngon_den_cua_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 8, 2022: Sống Trong Năng Quyền

Chúa Nhật ngày 14 tháng 8, 2022 SỐNG TRONG NĂNG QUYỀN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:14-21 (Ephesians 3:14-21) Câu Gốc: Ê-phê-sô 3:20 (Ephesians 3:20) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/08-14-22_Song_trong_nang_quyen.mp3  

Chương Trình Bồi Linh Chúa Nhật Ngày 31 Tháng 7, 2022: Ngày Mai Sẽ Thế Nào – Linh Hồn Hay Vật Chất

Chúa Nhật ngày 31 tháng 7, 2022 Chương Trình Bồi Linh-Thông Công: NGÀY MAI SẼ THẾ NÀO LINH HỒN HAY VẬT CHẤT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 12:16-21 (Luke 12:16-21) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:11 (Jeremiah 29:11)