Join Our Staff: Youth Ministry Internship Position

August 2021 Youth Ministry Internship Job Description   Youth Ministry Intern: Work with senior pastor and  deacons to assist students of all age groups growing in Biblical principles. The youth ministry internship role is to develop the next Christian generation and to draw students of all ages to be closer to God and the church: Organize, take lead, and/or participate …

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 10, 2021: Đức Tin Vờ Vĩnh

Chúa Nhật ngày 17 tháng 10, 2021 ĐỨC TIN VỜ VĨNH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 13:5 (Acts 8:9-25) Câu Gốc: I-sa 5:4 (2 Corinthians 13:5) Vì thiết bị kỹ thuật có những trục trặc trong lúc live stream nên phần audio trong video nầy có những đoạn bị ngắt tiếng. Nếu chỉ click để nghe bài giảng …

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 10, 2021: Bài Ca Về Vườn Nho

Chúa Nhật ngày 10 tháng 10, 2021 BÀI CA VỀ VƯỜN NHO Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I-sa 5:1-4 (Isaiah 5:1-4) Câu Gốc: I-sa 5:4 (Isaiah 5:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-10-21_Bai_ca_ve_vuon_nho.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-10-21_Bai_ca_ve_vuon_nho_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 10, 2021: Vẫn Mãi Hy Vọng

Chúa Nhật ngày 3 tháng 10, 2021 VẪN MÃI HY VỌNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I-sa 7:1-16 (Isaiah 7:1-16) Câu Gốc: I-sa 7:9 (Isaiah 7:9) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-03-21_Van_mai_hy_vong.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-03-21_Van_mai_hy_vong_English.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 9, 2021: Bình An Trong Hoạn Nạn

Chúa Nhật ngày 26 tháng 9, 2021 BÌNH AN TRONG HOẠN NẠN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ha-ba-cúc 3:16-19 (Habakkuk 3:16-19) Câu Gốc: Rô-ma 12:12 (Romans 12:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-26-21_Binh_an_trong_hoan_nan.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-26-21_Binh_an_trong_hoan_nan_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 9, 2021: Biết Thì Vẫn Chưa Đủ

Chúa Nhật ngày 19 tháng 9, 2021 BIẾT THÌ VẪN CHƯA ĐỦ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 13:1-17 (John 13:1-17) Câu Gốc: Giăng 13:17 (John 13:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-19-21_Biet_thi_van_chua_du.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-19-21_Biet_thi_van_chua_du_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 9, 2021: Vẫn Chưa Biết Chúa

Chúa Nhật ngày 12 tháng 9, 2021 VẪN CHƯA BIẾT CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 4:35-41 (Mark 4:35:41) Câu Gốc: Thánh-thi 23:4 (Psalm 23:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-12-21_Van_chua_biet_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-12-21_Van_chua_biet_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 9, 2021: Vì Chúa Cần Nó

Chúa Nhật ngày 5 tháng 9, 2021 VÌ CHÚA CẦN NÓ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 19:28-40 (Luke 19:28-40) Câu Gốc: Ê-phê-sô 2:10 (Ephesians 2:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-05-21_Vi_Chua_can_no.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-05-21_Vi_Chua_can_no_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 29 Tháng 8, 2021: Vào Trong Đền Thánh

Chúa Nhật ngày 29 tháng 8, 2021 VÀO TRONG ĐỀN THÁNH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh-thi 63:1-3 (Psalm 63:1-3) Câu Gốc: Thánh-thi 122:1 (Psalm 122:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-29-21_Vao_trong_den_thanh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-29-21_Vao_trong_den_thanh_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 8, 2021: Xé Áo Hay Xé Lòng

Chúa Nhật ngày 22 tháng 8, 2021 XÉ ÁO HAY XÉ LÒNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:8-9 (Matthew 15:8-9) Câu Gốc: Giô-ên 2:13 (Joel 2:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-22-21_Xe_ao_hay_xe_long.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-22-21_Xe_ao_hay_xe_long_English.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 8, 2021: Loại Bỏ Chướng Ngại

Chúa Nhật ngày 15 tháng 8, 2021 LOẠI BỎ CHƯỚNG NGẠI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I-sa 57:14-16 (Isaiah 57:14-16) Câu Gốc: I-sa 57:14 (Isaiah 57:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-15-21_Loai_bo_chuong_ngai.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-15-21_Loai_bo_chuong_ngai_English.mp3