Join Our Staff: Youth Ministry Internship Position

August 2021 Youth Ministry Internship Job Description   Youth Ministry Intern: Work with senior pastor and  deacons to assist students of all age groups growing in Biblical principles. The youth ministry internship role is to develop the next Christian generation and to draw students of all ages to be closer to God and the church: Organize, take lead, and/or participate …

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 5, 2022: Người Chúa Ưa Thích

Chúa Nhật ngày 22 tháng 5, 2022 NGƯỜI CHÚA ƯA THÍCH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-15 (Philippians 2:12-15) Câu Gốc: Phi-líp 2:12 (Philippians 2:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-22-22_Nguoi_Chua_ua_thich.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 5, 2022: Những Người Được Phước

Chúa Nhật ngày 15 tháng 5, 2022 NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:31-46 (Matthew 25:31-46) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 25:34 (Matthew 25:34) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-15-22_Nhung_nguoi_duoc_phuoc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-15-22_Nhung_nguoi_duoc_phuoc_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 5, 2022: Mẹ Là Mẹ Của Con

Chúa Nhật ngày 8 tháng 5, 2022 MẸ LÀ MẸ CỦA CON Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Sa-mu-ên 21:10-14 (2 Samuel 21:10-14) Câu Gốc: Ê-sai 49:15 (Isaiah 49:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-08-22_Me_la_me_cua_con.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-08-22_Me_la_me_cua_con_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 5, 2022: Trải Nghiệm Mới

Chúa Nhật ngày 1 tháng 5, 2022 TRẢI NGHIỆM MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 14:19-21 (John 14:19:21) Câu Gốc: 2 Cô-rinh-tô 5:17 (2 Corinthians 5:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-01-22_Trai_nghiem_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-01-22_Trai_nghiem_moi_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 4, 2022: Nước Đức Chúa Trời

Chúa Nhật ngày 24 tháng 4, 2022 NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 3:1-7 (John 3:1-7) Câu Gốc: Lu-ca 17:21 (Luke 17:21) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-24-22_Nuoc_Duc_Chua_Troi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-24-22_Nuoc_Duc_Chua_Troi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 4, 2022: Hy Vọng Sống

Chúa Nhật ngày 17 tháng 4, 2022 HY VỌNG SỐNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 1:3-9 (1 Peter 1:3-9) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 15:14 (1 Corinthians 15:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-17-22_Hy_vong_song.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-17-22_Hy_vong_song_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 4, 2022: Những Việc Cần Làm

Chúa Nhật ngày 10 tháng 4, 2022 NHỮNG VIỆC CẦN LÀM Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giu-đe 1:20-21 (Jude 1:20-21) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 10:25 (Jude 1:20-21) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-10-22_Nhung_viec_can_lam.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-10-22_Nhung_viec_can_lam_English.wav  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 4, 2022: Sống Cho Phúc Âm

Chúa Nhật ngày 3 tháng 4, 2022 SỐNG CHO PHÚC ÂM Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:24-29 (Colossians 1:24-29) Câu Gốc: 1 Giăng 4:17 (1 John 4:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-03-22_Song_cho_Phuc_Am.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 3, 2022: Thể Hiện Lòng Tin

Chúa Nhật ngày 27 tháng 3, 2022 THỂ HIỆN LÒNG TIN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-16 (Philippians 2:12-16) Câu Gốc: Rô-ma 12:2 (Romans 12:2) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/03-27-22_The_hien_long_tin.mp3