Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 7, 2021: Bước Vào Tương Quan Mới

Chúa Nhật ngày 18 tháng 7, 2021 BƯỚC VÀO TƯƠNG QUAN MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-19 (Matthew 16:13-19) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 16:17 (Matthew 16:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-18-21_Buoc_vao_tuong_quan_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-18-21_Buoc_vao_tuong_quan_moi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 7, 2021: Chớ Dập Tắt Thánh Linh

Chúa Nhật ngày 11 tháng 7, 2021 CHỚ DẬP TẮT THÁNH LINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 6:14-29 (Mark 6:14-29) Câu Gốc: Ê-phê-sô 4:30 (Ephesians 4:30) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-11-21_Cho_dap_tat_Thanh-linh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-11-21_Cho_dap_tat_Thanh-linh_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 7, 2021: Học Tập Vâng Lời

Chúa Nhật ngày 4 tháng 7, 2021 HỌP TẬP VÂNG LỜI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 6:2-5, 15-17 (Joshua 6:2-5,15-17) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 5:8-9 (Hebrews 5:8-9) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-04-21_Hoc_tap_vang_loi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-04-21_Hoc_tap_vang_loi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 6, 2021: Làm Người Chúa Chọn

Chúa Nhật ngày 27 tháng 6, 2021 Làm Người CHúa Chọn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 2:9-10 (1 Peter 2:9-10) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 2:10 (1 Peter 2:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-27-21_Lam_nguoi_Chua_chon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-27-21_Lam_nguoi_Chua_chon_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 6, 2021: Lời Cha Giáo Huấn

Chúa Nhật ngày 20 tháng 6, 2021 Lời Cha Giáo HUấn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 2:1-4 (1 Kings 2:1-4) Câu Gốc: Châm Ngôn 15:33 (Proverbs 15:33) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-20-21_Loi_cha_giao_huan.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-20-21_Loi_cha_giao_huan_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 6, 2021: Cùng Nhau Phục Vụ Chúa

Chúa Nhật ngày 13 tháng 6, 2021 Cùng Nhau Phục Vụ Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 3:5-8 (1 Corinthians 3:5-8) Câu Gốc: Cô-lô-se 3:23 (Colossians 3:23)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-13-21_Cung_nhau_phuc_vu_Chua.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 6 Năm 2021: Lập Những Quyết Định

Chúa Nhật ngày 6 tháng 6, 2021 LẬP NHỮNG QUYẾT ĐỊNH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 24:14-27 (Joshua 24:14-27) Câu Gốc: Thánh Thi 73:25 (Psalm 73:25) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-06-21_Lap_nhung_quyet_dinh.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 5, 2021: Học Nhận Biết Chúa

Chúa Nhật ngày 30 tháng 5, 2021 Học Nhận BIết Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-sai 45:5-6 (Isaiah 45:5-6) Câu Gốc: 2 Các Vua 5:1-19 (2 Kings 5:1-19) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-30-21_Hoc_nhan_biet_Chua.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 5, 2021: Mong Tìm Gặp Chúa

Chúa Nhật ngày 23 tháng 5, 2021 Mong Tìm Gặp Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 5:25-34 (Mark 5:25-34) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:13 (Jeremiah 29:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-23-21_Mong_tim_gap_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-23-21_Mong_tim_gap_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 5, 2020: Quyết Định Nhạy Bén

Chúa Nhật ngày 16 tháng 5, 2021 Quyết Định Nhạnh Bén Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Đa-ni-ên 1:1-16 (Daniel 1:1-16) Câu Gốc: Rô-ma 6:11 (Romans 6:11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-16-21_Quyet_dinh_nhay_ben.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-16-21_Quyet_dinh_nhay_ben_English.mp3