Join Our Staff: Youth Ministry Internship Position

August 2021 Youth Ministry Internship Job Description   Youth Ministry Intern: Work with senior pastor and  deacons to assist students of all age groups growing in Biblical principles. The youth ministry internship role is to develop the next Christian generation and to draw students of all ages to be closer to God and the church: Organize, take lead, and/or participate …

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 29 Tháng 1, 2023: Ảnh Hưởng Đến Thế Hệ Trẻ

Chúa Nhật Ngày 29Tháng 1, 2023 ảNH hưởng đến thế hệ trẻ Thầy Nguyễn Lê Ân Tứ Kinh Thánh & Câu Gốc: 1 Sử Ký 4:10 (2 Chronicles 4:10)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-29-23_Anh_huong_den_the_he_tre.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-29-23_Anh_huong_den_the_he_tre_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 1, 2023: Tết Quý Mão – Người Bên Trong Đổi Mới

Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 1, 2023 mừng xuân quý mão người bên trong đổi mới Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: 2 Cô-rinh-tô 4:16 (2 Corinthians 4:16) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-22-23_Nguoi_ben_trong_doi_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-22-23_Nguoi_ben_trong_doi_moi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 1, 2023: Phục Vụ Cách Mới

Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 1, 2022 PHỤC VỤ CÁCH MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 7:36-50 (Luke 7:36-50) Câu Gốc: Châm Ngôn 4:23 (Proverbs 4:23) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-15-23_Phuc_vu_cach_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-15-23_Phuc_vu_cach_moi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 1, 2023: Tình Yêu Chúa Làm Mới

Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 1, 2022 TÌNH YÊU CHÚA LÀM MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Giăng 3:1-3 (1 John 3:1-3) Câu Gốc: 1 Giăng 3:1 (1 John 3:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-08-23_Tinh_yeu_Chua_lam_moi.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 1, 2023: Đếm Các Ngày

Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 12, 2022 Đếm Các Ngày Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Thánh Thi 90:12 (Psalm 90:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-01-23_Dem_cac_ngay.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-01-23_Dem_cac_ngay_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 12, 2022: Giáng Sinh — Vì Chúa Quá Yêu

Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 12, 2022 Mừng Chúa Giáng Sinh: Vì Chúa Quá Yêu Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Luca 2:14 (John 3:16) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-25-22_Vi_Chua_qua_yeu.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-25-22_Vi_Chua_qua_yeu_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 12, 2022: Giáng Sinh Đem Lại Gì

Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 12, 2022 GIÁNG SINH ĐEM LẠI GÌ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Luca 2:14 (Luke 2:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-18-22_Giang_sinh_dem_lai_gi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-18-22_Giang_sinh_dem_lai_gi_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 12, 2022: Thiên Chúa Trở Nên Con Người

Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 12, 2022 THIÊN CHÚA TRỞ NÊN CON NGƯỜI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Giăng 1:14 (John 1:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-11-22_Thien_Chua_tro_nen_con_nguoi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-11-22_Thien_Chua_tro_nen_con_nguoi_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 12, 2022: Điều Chúa Đã Ban

Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 12, 2022 ĐIỀU CHÚA ĐÃ BAN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: I-sa 7:14 (Isaiah 7:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-04-22_Dieu_Chua_da_ban.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-04-22_Dieu_Chua_da_ban_English.mp3