Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 9, 2020: Chỗ Dựa Vững An

Chúa Nhật ngày 13 tháng 9, 2020 Chỗ Dựa VỮng An Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 3:3-12 (1 Kings 3:3-12) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 1:8 (1 Corinthians 1:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-13-20_Cho_dua_vung_an.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-13-20_Cho_dua_vung_an_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 9, 2020: Ai Là Kẻ Phản Chúa

Chúa Nhật ngày 6 tháng 9, 2020 Ai LÀ Kẻ Phản CHúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 22:1-7,20-23 (Luke 22:1-7,20-23) Câu Gốc: Lu-ca 22:22 (Luke 22:22) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-06-20_Ai_la_ke_phan_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-06-20_Ai_la_ke_phan_Chua_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 8, 2020: Sức Mạnh Từ Lòng Cam Kết

Chúa Nhật ngày 30 tháng 8, 2020 Sức Mạnh Từ Lòng Cam Kết Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ru-tơ 1:6-18 (Ruth 1:6-18) Câu Gốc: Thánh-thi 63:8 (Psalms 63:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-30-20_Suc_manh_tu_long_cam_ket.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-30-20_Suc_manh_tu_long_cam_ket_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 23 tháng 8, 2020: Ân Điển Đem Con Về

Chúa Nhật ngày 23 tháng 8, 2020 Ân Điển Đem Con Về Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Sa-mu-ên 9:1-11 (2 Samuel 9:1-11) Câu Gốc: Ê-phê-sô 2:8 (Ephesians 2:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-23-20_An_dien_dem_con_ve.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-23-20_An_dien_dem_con_ve_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 8, 2020: Ở Trong Bàn Tay Chúa

Chúa Nhật ngày 16 tháng 8, 2020 Ở Trong Bàn Tay Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 17:8-16 (1 Kings 17:8-16) Câu Gốc: Giăng 16:33b (John 16:33) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-16-20_O_trong_ban_tay_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-16-20_O_trong_ban_tay_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật, Ngày 9 Tháng 8, 2020: Hiểu Thêm Về Mình

Chúa Nhật ngày 9 tháng 8, 2020 Hiểu Thêm Về Mình Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:11-14 (Colossians 1:11-14) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 2:10 (1 Peter 2:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-09-20_Hieu_them_ve_minh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-09-20_Hieu_them_ve_minh_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật, Ngày 2 Tháng 8, 2020: Hiểu Về Chúa Hơn

Chúa Nhật ngày 2 tháng 8, 2020 Hiểu Về Chúa Hơn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:9-10 (Colossians 1:9-10) Câu Gốc: Ê-phê-sô 3:19 (Ephesians 3:19) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-02-20_Hieu_ve_Chua_hon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-02-20_Hieu_ve_Chua_hon_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật 26/7/2020: Muối Của Đất

Chúa Nhật ngày 26 tháng 7, 2020 Muối Của Đất Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13 (Matthew 5:13) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 5:13 (Matthew 5:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-26-20_Muoi_cua_dat.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-26-20_Muoi_cua_dat_English.mp3   Parallel English translation is available via Zoom Meeting when the service is streaming live, starting at 10:00am Mountain …

Thờ Phượng Chúa Nhật 19/7/2020: Chúa Luôn Ở Gần

Chúa Nhật ngày 19 tháng 7, 2020 Chúa Luôn Ở Gần Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 14:22-33 (Matthew 14:22-33) Câu Gốc: Gióp 23:10 (Job 23:10)   Parallel English translation is available via Zoom Meeting when the service is streaming live, starting at 10:00am Mountain Time zone, US. Please join Zoom meeting at https://us02web.zoom.us/j/2563752022   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-19-20_Chua_luon_o_gan.mp3 To listen …

Thờ Phượng Chúa Nhật 12/7/2020: Ngươi Có Muốn Lành Chăng

Chúa Nhật ngày 12 tháng 7, 2020 Ngươi có muốn lành chăng? Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 5:1-9 (Tiếng Anh: John 5:1-9) Câu Gốc: Rôma 10:11 (Romans 10:11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-12-20_Nguoi_co_muon_lanh_chang.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-12-20_Nguoi_co_muon_lanh_chang_English.mp3