LỚP HỌC MÔN ĐỆ HÓA VÀ TRUYỀN GIẢNG (Level 2)

 

Ngày Bài Học Video Recording
2023-Sep-18 01 – Trọng tâm của cái “tôi”: Nguồn gốc của mọi sự phiền não Xem
2023-Sep-25 02 – Cách Suy Gẫm Lời Chúa Xem
2023-Oct-09 03 – Đổi Mới Tâm Trí Xem
2023-Oct-16 04 – Tầm Quan Trọng Của Hội Thánh Đấng Christ  (Slides) Xem
2023-Oct-23 05 – Sự Giải Cứu (khỏi quyền lực của ma quỉ)  (Slides) Xem
2023-Nov-06 06 – Thẩm Quyền Của Người Tin Chúa (Slides) Xem
2023-Nov-13 07 – Phải Chăn sự chữa lành thân thể nằm trong sự Cứu Chuộc   (Slides) Xem
2023-Nov-20 08 – Sự chữa lành qua đức tin và y khoa hiện đại   (Slides) Xem
2023-Nov-27 09 – Sự tha thứ cho người khác (Slides) Xem
2023-Dec-04 10 – Hôn Nhân