BÀI GIẢNG NĂM 2018

 

Bạn có thể nghe hoặc tải bài giảng xuống máy

 

Tháng 12

12-30-18 – Sẵn Sàng Cho Chúa (Mathiơ 1:20-21,24-25; Luca 1:31,38, Tiếng Anh: Matthew 1:20-25, Luke 1:31,38)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/12-30-18_San_sang_cho_Chua.mp3

12-23-18 – Nhiệm Mầu Lễ Giáng Sinh (Giăng 2:10, Tiếng Anh: John 2:10)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/12-23-18_Nhiem_mau_le_giang_sinh.mp3

12-16-18 – Tại Nơi Máng Cỏ (Luca 2:6-7, Tiếng Anh: Luke 2:6-7)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/12-16-18_Tai_noi_mang_co.mp3

12-09-18 – Mối Quan Hệ Mật Thiết Nhất (MS Nguyễn-Huệ-Nhật)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/12-09-18_Moi_lien_he_mat_thiet_nhat.mp3

12-02-18 – Món Quà Từ Trời (Luca 2:10-12, Tiếng Anh: Luke 2:10-12)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/12-02-18_Mon_qua_Giang_Sinh.mp3

 
 
Tháng 11

11-25-18 – Tạ Ơn Giả Tạo (Luca 18:9-14, Tiếng Anh: Luke 18:9-14)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/11-25-18_Ta_on_gia_tao.mp3

11-18-18 – Lòng Biết Ơn (Luca 17:11-19, Tiếng Anh: Luke 17:11-19)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/11-18-18_Long_biet_on.mp3

11-11-18 – Được Sai Đi (Luca 24:45-49, Tiếng Anh: Luke 24:45-49) Giảng cho HT Greenville SC
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/11-11-18_Duoc_sai_di.mp3

11-04-18 – Đừng Trở Về Lối Cũ (Mác 8:22-26, Tiếng Anh: Mark 8:22-26)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/11-04-18_Dung_tro_ve_loi_cu.mp3

 
Tháng 10

10-28-18 – Muốn Được Thay Đổi (Giăng 5:1-15, Tiếng Anh: John 5:1-15)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/10-28-18_Muon_duoc_thay_doi.mp3

10-21-18 – Không bị Bỏ Rơi (Thánh Thi 37:25, Tiếng Anh: Psalm 37:25)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/10-21-18_Khong_bi_bo_roi.mp3

10-14-18 – Đèn Không Còn Trên Giá (Khải Huyền 2:1-7, Tiếng Anh: Revelation 2:1-7) Giảng cho HT Aurora, Colorado
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/10-14-18_Den_khong_con_tren_gia.mp3

10-07-18 – Niềm Vui Từ Chúa (Giăng 15:11, Tiếng Anh: John 15:11)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/10-07-18_Niem_vui_tu_Chua.mp3

 

 

Tháng 09

09-23-18 – Làm Đại Diện Cho Chúa (1 Các Vua 18:30-40, Tiếng Anh: 1 Kings 18:30-40)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/09-23-18_Lam_dai_dien_cho_Chua.mp3

09-16-18 – Làm Người Của Chúa (Sáng thế ký 26:12-25, Tiếng Anh: Genesis 26:12-25)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/09-16-18_Lam_nguoi_cua_Chua.mp3

09-09-18 – Chúa Biết Người Thuộc Về Ngài (Mathiơ 7:21-23, Tiếng Anh: Matthew 7:21-23)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/09-09-18_Chua_biet_nguoi_thuoc_ve_Ngai.mp3

09-02-18 – Đại Lộ Thánh (Êsai 35:8-10, Tiếng Anh: Isiah 35:8-10)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/09-02-18_Dai_lo_thanh.mp3

 
 
Tháng 08

08-19-18 – Hình Ảnh Người Con Chúa (2 Côrinhtô 13:11, Tiếng Anh: 2 Corinthians 13:11)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/08-19-18_Hinh_anh_nguoi_con_Chua.mp3

08-12-18 – Sống Trong Đức Tin (Galati 2:20, Tiếng Anh: Galatians 2:20)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/08-12-08_Song_trong_duc_tin.mp3

08-05-18 – Đời Sống Có Ý Nghĩa (Giăng 14:1-4, Tiếng Anh: John 14:1-4)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/08-05-18_Doi_song_co_y_nghia.mp3

 
 
Tháng 07

07-29-18 – Hiểm Họa Từ Bên Trong (Phi-líp 2:1-5, Tiếng Anh: Philippians 2:1-5)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/07-29-18_Hiem_hoa_tu_ben_trong.mp3

07-22-18 – Đời Sống Không Mục Đích (Luca 8:26-39, Tiếng Anh: Luke 8:26-39)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/07-22-18_Doi_song_khong_muc_dich.mp3

07-15-18 – Thắng Hơn Kẻ Thù Mình (2 Các Vua 6:8-23, Tiếng Anh: 2 Kings 6:8-23)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/07-15-18_Thang_hon_ke_thu_minh.mp3

07-08-18 – Ba Nhận Thức Quan Trọng (I Phierơ 5:8-10, Tiếng Anh: 1 Peter 5:8-10)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/07-08-18_Ba_nhan_thuc_quan_trong.mp3

07-01-18 – Dấn Thân Theo Tiếng Gọi (Xuất Hành 4:18-20, Tiếng Anh: Exodus 4:18-20)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/07-01-18_Dan_than_theo_tieng_goi.mp3

 

 

Tháng 06

06-24-18 – Chức Phận (MS Mã-Phúc-Thanh-Tươi) (Mathiơ 25:14-30, Tiếng Anh: Matthew 25:14-30)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/06-24-18_Chuc_phan_(MS_Tuoi).mp3

06-17-18 – Hãy Cho Con Đức Tin Cha (I Các Vua 15:1-3 & 2 Các Vua 15:1-3, Tiếng Anh: 1 Kings 15:1-3, 2 Kings 15:1-3)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/06-17-18_Hay_cho_con_duc_tin_cha.mp3

06-10-18 – Khôn Ngoan Theo Mắt Chúa (Êphêsô 5:15-20, Tiếng Anh: Ephesians 5:15-20)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/06-10-18_Khon_ngoan_theo_mat_Chua.mp3

06-03-18 – Chúa Đã Chọn Tôi (I Các Vua 17:8-16, Tiếng Anh: 1 Kings 17:8-16)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/06-03-18_Chua_da_chon_toi.mp3

 

 

Tháng 05

05-27-18 – Có Ai Nghe Tiếng Ta (I Samuên 3:1-4, Tiếng Anh: 1 Samuel 3:1-4)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/05-27-18_Co_ai_nghe_tieng_ta.mp3

05-20-18 – Xin Chúa Đi Với Con  (Xuất Hành 33:12-18, Tiếng Anh: Exodus 33:12-18)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/05-20-18_Xin_Chua_di_voi_con.mp3

05-13-18 – Mẹ Hiền Trong Mắt Chúa  (Châm Ngôn 31:25-31, Tiếng Anh: Proverbs 31:25-31)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/05-13-18_Me_hien_trong_mat_Chua.mp3

05-06-18 – Đến Gần Ngôi Ân Sủng  (Hê-bơ-rơ 4:14-16, Tiếng Anh: Hebrews 4:14-16)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/05-06-18_Den_gan_ngoi_an_sung.mp3

 

 

Tháng 04

04-29-18 – Điều Chúa Thật Vui (Lu-ca 10:17-24, Tiếng Anh: Luke 10:17-24)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/04-29-18_Dieu_Chua_that_vui.mp3

04-22-18 – Điều Chúa Thật Muốn (Giăng 7:2-7, Tiếng Anh: John 7:2-7)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/04-22-18_Dieu_Chua_That_Muon.mp3

04-15-18 – Khi Linh Hồn Sờn Não (Luca 7:18-28, Tiếng Anh: Luke 7:18-28)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/04-15-18_Khi_linh_hon_son_nga.mp3

04-08-18 – Chúa Giúp Cho Ai (Giăng 7:37-38, Tiếng Anh: John 7:37-38)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/04-08-18_Chua_giup_cho_ai.mp3

04-01-18 – Chúa Sống Cho Ai (Luca 23:39-43, Tiếng Anh: Luke 23:39-43)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/04-01-18_Chua_song_cho_ai.mp3

 
Tháng 03

03-25-18 – Chúa Chết Cho Ai (2 Côrinhtô 5:15, Tiếng Anh: 2 Corinthians 5:15)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/03-25-18_Chua_chet_cho_ai.mp3

03-18-18 – Chúa Khóc Cho Ai (Luca 19:41-44, Tiếng Anh: Luke 19:41-44)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/03-18-18_Chua_khoc_cho_ai.mp3

03-11-18 – Chẳng Biết Phải Làm Gì (2 Sử Ký 20:1-17, Tiếng Anh: 2 Chronicles 20:1-17)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/03-11-18_Chang_biet_phai_lam_gi.mp3

03-04-18 – Sợi Dây Màu Đỏ (Giôsuê 2:8-21, Tiếng Anh: Joshua 2:8-21)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/03-04-18_Soi_Day_Mau_Do.mp3

 

 

Tháng 02

02-25-18 – Lựa Chọn (Sáng Thế 13:1-18, Tiếng Anh: Genesis 13:1-18)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/02-25-18_Lua_chon.mp3

02-18-18 – Phước Đời – Phước Trời (Thánh Thi 128:1-4, Tiếng Anh: Psalm 128:1-4)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/02-18-18_Phuoc_doi_-_Phuoc_troi.mp3

02-11-18 – Sống Hạnh Phúc Trong Chúa (Giăng 15:9-11, Tiếng Anh: John 15:9-11)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/02-11-18_Song_hanh_phuc_trong_Chua.mp3

02-04-18 – Biết Đếm Các Ngày (Thánh Thi 90:1-12, Tiếng Anh: Psalm 90:1-12)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/02-04-18_Biet_dem_cac_ngay.mp3

 

 

Tháng 01

01-28-18 – Làm Người Mới Cho Chúa (Êphêsô 4:17-24, Tiếng Anh: Ephesians 4:17-24)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/01-28-18_Lam_Nguoi_Moi_Cho_Chua.mp3

01-21-18 – Mùa Xuân Trong Chúa (Giăng 15:4-6, Tiếng Anh: John 15:4-6)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/01-21-18_Mua_Xuan_Trong_Chua.mp3

01-14-18 – Khi Jêsus Vô Lòng (Luca 19:1-10, Tiếng Anh: Luke 19:1-10)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/01-14-18_Khi_Jesus_vo_long.mp3

01-07-18 – Người Cũ Trở Nên Mới (2 Cô-rinh-tô 5:17, Tiếng Anh: 2 Corinthians 5:17)
https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2018/01-07-18_Nguoi_cu_tro_nen_moi.mp3