Chúa Nhật ngày 2 tháng 5, 2021

Mắt Tâm Linh Được Mở

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Luca 24:13-35 (Luke 24:13-35)

Câu Gốc: Gióp 42:5-6 (Job 42:5-6)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

One Comment

  1. Cảm ơn Chúa, bài giảng sáng hôm nay, con dân của chúa được nhiều khích lệ. Thật vậy nếu đi với cháu mà không nhận biết ra ngài, thì quả thật CÓ mắt như mù. Nguyện con dân của chúa luôn siêng năng trong việc học lời Ngài, để đời sống được biến đổi và được ở trong Ngài luôn luôn. Amen, nguyện ơn Phước chúa luôn luôn ở cùng mục sư và con cái chúa được ơn và đầy dãy lời chúa mỗi ngày.

    Tina Dang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *