Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 5, 2020: Quyết Định Nhạy Bén

Chúa Nhật ngày 16 tháng 5, 2021 Quyết Định Nhạnh Bén Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Đa-ni-ên 1:1-16 (Daniel 1:1-16) Câu Gốc: Rô-ma 6:11 (Romans 6:11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-16-21_Quyet_dinh_nhay_ben.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-16-21_Quyet_dinh_nhay_ben_English.mp3