Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 5, 2021: Học Nhận Biết Chúa

Chúa Nhật ngày 30 tháng 5, 2021 Học Nhận BIết Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-sai 45:5-6 (Isaiah 45:5-6) Câu Gốc: 2 Các Vua 5:1-19 (2 Kings 5:1-19) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-30-21_Hoc_nhan_biet_Chua.mp3