Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 4, 2021: Đời Sống Mới

Chúa Nhật ngày 11 tháng 4, 2021 Đời Sống MỚi Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Ga-la-ti 2:20 (Galatians 2:20) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-11-21_Doi_song_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-11-21_Doi_song_moi_English.mp3    

Lễ Phục Sinh – Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 4, 2021: Ai Sẽ Lăn Tảng Đá

Chúa Nhật ngày 4 tháng 4, 2021 Ai Sẽ Lăn Tảng Đá Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 16:1-6, (Mark 16:1-6) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 28:6 (Matthew 28:6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-04-21_Ai_se_lan_tang_da.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-04-21_Ai_se_lan_tang_da_English.mp3  

Lễ Thương Khó, Thứ Sáu Ngày 2 Tháng 4, 2021

Thứ Sáu, Ngày 2 Tháng 4, 20201 Lễ Thương Khó: Nhu Cầu Trên Thập Tự Giá Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 19:28-30  (John 19:28-30) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 5:6 (Matthew 5:6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-02-21_Nhu_cau_tren_thap_tu.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-02-21_Nhu_cau_tren_thap_tu_English.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 3, 2021: Sao Chúa Phải Khóc?

Chúa Nhật ngày 28 tháng 03, 2021 sao chúa phải khóc? Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 19:41-44  (Luke 19:41-44) Câu Gốc: Hêbơrơ 4:15 (Hebrew 4:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-28-21_Sao_Chua_phai_khoc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-28-21_Sao_Chua_phai_khoc_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 3, 2021: Kẻ Phản Bội Chúa

Chúa Nhật ngày 21 tháng 3, 2021 Kẻ Phản Bội CHúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 14:43-45, Lu-ca 22:48 (Mark 14:43-45, Luke 22:48) Câu Gốc: Mác 14:21 (Mark 14:21) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-21-21_Ke_phan_boi_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-21-21_Ke_phan_boi_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 3, 2021: Có Thật Tin Chưa

Chúa Nhật ngày 14 tháng 3, 2021 Có THật Tin CHưa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 16:30-33 (John 16:30-33) Câu Gốc: Mác 9:24 (Mark 9:24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-14-21_Co_that_tin_chua.mp3 Chúng tôi thành thật xin lỗi quí vị, vì lý do bị cúp điện, livestream phải tiếp tục trong phần 2. Part 2 Part 1

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 3, 2021: Chúa Biết Rõ Hơn

Chúa Nhật ngày 7 tháng 3, 2021 CHÚA BIẾT RÕ HƠN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 22:31-34 (Luke 22:31-34) Câu Gốc: Luca 22:32 (Luke 22:32) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-07-21_Chua_biet_ro_hon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-07-21_Chua_hieu_ro_hon_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 2, 2021: Khi Ma Quỷ Ức Hiếp

Chúa Nhật ngày 28 tháng 2, 2021 Khi Ma Quỷ Ức Hiếp Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên 13:16-22 (1 Samuel 13:16-22) Câu Gốc: Ê-phê-sô 6:13 (Ephesians 6:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-28-21_Khi_ma_quy_uc_hiep.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-28-21_Khi_ma_quy_uc_hiep_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 2, 2021: Không Biết Mình Đi Đâu

Chúa Nhật ngày 21 tháng 2, 2021 Không Biết Mình Đi Đâu Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-62 (Luke 9:57-62) Câu Gốc: Giăng 12:35 (John 12:35) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-21-21_Khong_biet_minh_di_dau.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-21-21_Khong_biet_minh_di_dau_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 2, 2021: Cửa Phước – Đường Phước

Chúa Nhật ngày 14 tháng 2, 2021 Mừng Xuân Tân Sửu Cửa Phước – Đường Phước Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh-thi 84:4-7 (Psalms 84:4-7) Câu Gốc: Thánh-thi 65:4 (Psalms 65:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-14-21_Cua_phuoc_Duong_phuoc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-14-21_Cua_phuoc_Duong_phuoc_English.mp3