Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 12, 2021: Hiệu Quả Của Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 26 tháng 12, 2021 HIỆU QUẢ CỦA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 2:15-20 (Luke 2:15-20) Câu Gốc: Lu-ca 2:20 (Luke 2:20) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-19-21_Dac_diem_cua_Giang_Sinh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-26-21_Hieu_qua_cua_Giang_Sinh_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 12, 2021: Đặc Điểm Của Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 19 tháng 12, 2021 ĐẶC ĐIỂM CỦA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 1:26-28 (Luke 1:26-28) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 1:28-29 (1 Corinthians 1:28-29) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-19-21_Dac_diem_cua_Giang_Sinh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-19-21_Dac_diem_cua_Giang_Sinh_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 12, 2021: Niềm Vui Của Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 12 tháng 12, 2021 NIỀM VUI CỦA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 1:14 (John 1:14) Câu Gốc: Giăng 1:14 (John 1:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-12-21_Niem_vui_cua_Giang_Sinh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-12-21_Niem_vui_cua_Giang_Sinh_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 12, 2021: Nhiệm Mầu Của Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 5 tháng 12, 2021 NHIỆM MẦU CỦA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 1:10-12 (John 1:10-12) Câu Gốc: Giăng 1:12 (John 1:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-05-21_Nhiem_mau_cua_Giang_Sinh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-05-21_Nhiem_mau_cua_Giang_Sinh_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 12, 2021: Từ Lòng Biết Ơn Chúa

Chúa Nhật ngày 28 tháng 11, 2021 TỪ LÒNG BIẾT ƠN CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 19:1-10 (Luke 19:1-10) Câu Gốc: Thánh-Thi 126:3 (Psalm 126:3) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/11-28-21_Tu_long_biet_on_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/11-28-21_Tu_long_biet_on_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 11, 2021: Biết Ơn Trong Mọi Sự

Chúa Nhật ngày 21 tháng 11, 2021 BIẾT ƠN TRONG MỌI SỰ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Công vụ 2:42-47 (Acts 2:42-47) Câu Gốc: Công Vụ 2:42 (Acts 2:42) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/11-21-21_Biet_on_trong_moi_su.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/11-21-21_Biet_on_trong_moi_su_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 11, 2021: Sự Tạ Ơn Giả Dối

Chúa Nhật ngày 14 tháng 11, 2021 SỰ TẠ ƠN GIẢ DỐI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 18:9-14 (Luke 18:9-14) Câu Gốc: Châm Ngôn 12:22 (Proverbs 12:22) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/11-14-21_Su_ta_on_gia_doi.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 11, 2021: Dâng Chúa Nỗi Lòng

Chúa Nhật ngày 7 tháng 11, 2021 DÂNG CHÚA NỖI LÒNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-sai 37:14-20 (Isaiah 37:14-20) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 5:7 (1 Peter 5:7) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/11-07-21_Dang_Chua_noi_long.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/11-07-21_Dang_Chua_noi_long_English.mp3 Part 2 Part 1

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 31 Tháng 10, 2021: Cây Chúa Ưa Thích

Chúa Nhật ngày 31 tháng 10, 2021 CÂY CHÚA ƯA THÍCH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giê-rê-mi 17:7-8 (Jeremiah 17:7-8) Câu Gốc: Giê-rê-mi 17:7 (Jeremiah 17:7) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-31-21_Cay_Chua_ua_thich.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-31-21_Cay_Chua_ua_thich_English.mp3