Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 6, 2024: Phục Hồi Với Chúa

Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 6, 2024 PHỤC HỒI VỚI CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  1 Sa-mu-ên 7:2-14 (1 Samuel 7:2-14) Câu Gốc: Rô-ma 7:24-25 (Romans 7:24-25)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/06-23-24_Phuc_hoi_voi_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/06-23-24_Phuc_hoi_voi_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 6, 2024: Sống Trong Năng Quyền

Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 6, 2024 SỐNG TRONG NĂNG QUYỀN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 3:16-19 (Ephesians 3:16-19) Câu Gốc: Ê-phê-sô 3:20 (Ephesians 3:20)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/06-09-24_Song_trong_nang_quyen.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/06-09-24_Song_trong_nang_quyen_English.mp3