Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 6, 2024

PHỤC HỒI VỚI CHÚA

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh:  1 Sa-mu-ên 7:2-14 (1 Samuel 7:2-14)

Câu Gốc: Rô-ma 7:24-25 (Romans 7:24-25)
 

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *