Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 5, 2021: Trái Tim Của Mẹ

Chúa Nhật ngày 9 tháng 5, 2021 Trái Tim Của Mẹ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 3:16-27 (1 Kings 3:16-27) Câu Gốc: Châm Ngôn 23:25 (Proverbs 23:25) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-09-21_Trai_tim_cua_me.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-09-21_Trai_tim_cua_me_English.mp3 Phần 1 Phần 2  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 5, 2021: Mắt Tâm Linh Được Mở

Chúa Nhật ngày 2 tháng 5, 2021 Mắt Tâm Linh Được Mở Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 24:13-35 (Luke 24:13-35) Câu Gốc: Gióp 42:5-6 (Job 42:5-6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-02-21_Mat_tam_linh_duoc_mo.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-02-21_Mat_tam_linh_duoc_mo_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 4, 2021: Nồi Canh Có Độc

Chúa Nhật ngày 25 tháng 4, 2021 Nồi Canh Có Độc Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Các Vua 4:38-41 (2 Kings 4:38-41) Câu Gốc: Thánh Thi 55:22 (Psalm 55:22) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-25-21_Noi_canh_co_doc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-25-21_Noi_canh_co_doc_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 4, 2021: Lẽ Thật Buông Tha

Chúa Nhật ngày 18 tháng 4, 2021 Lẽ THật Buông THa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 4:18-19 (Luke 4:18-19) Câu Gốc: Giăng 8:32 (John 8:32) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-18-21_Le_that_buong_tha.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-18-21_Le_that_buong_tha_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 4, 2021: Đời Sống Mới

Chúa Nhật ngày 11 tháng 4, 2021 Đời Sống MỚi Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Ga-la-ti 2:20 (Galatians 2:20) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-11-21_Doi_song_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-11-21_Doi_song_moi_English.mp3    

Lễ Phục Sinh – Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 4, 2021: Ai Sẽ Lăn Tảng Đá

Chúa Nhật ngày 4 tháng 4, 2021 Ai Sẽ Lăn Tảng Đá Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 16:1-6, (Mark 16:1-6) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 28:6 (Matthew 28:6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-04-21_Ai_se_lan_tang_da.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-04-21_Ai_se_lan_tang_da_English.mp3  

Lễ Thương Khó, Thứ Sáu Ngày 2 Tháng 4, 2021

Thứ Sáu, Ngày 2 Tháng 4, 20201 Lễ Thương Khó: Nhu Cầu Trên Thập Tự Giá Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 19:28-30  (John 19:28-30) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 5:6 (Matthew 5:6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-02-21_Nhu_cau_tren_thap_tu.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-02-21_Nhu_cau_tren_thap_tu_English.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 3, 2021: Kẻ Phản Bội Chúa

Chúa Nhật ngày 21 tháng 3, 2021 Kẻ Phản Bội CHúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 14:43-45, Lu-ca 22:48 (Mark 14:43-45, Luke 22:48) Câu Gốc: Mác 14:21 (Mark 14:21) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-21-21_Ke_phan_boi_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-21-21_Ke_phan_boi_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 3, 2021: Có Thật Tin Chưa

Chúa Nhật ngày 14 tháng 3, 2021 Có THật Tin CHưa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 16:30-33 (John 16:30-33) Câu Gốc: Mác 9:24 (Mark 9:24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-14-21_Co_that_tin_chua.mp3 Chúng tôi thành thật xin lỗi quí vị, vì lý do bị cúp điện, livestream phải tiếp tục trong phần 2. Part 2 Part 1

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 3, 2021: Chúa Biết Rõ Hơn

Chúa Nhật ngày 7 tháng 3, 2021 CHÚA BIẾT RÕ HƠN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 22:31-34 (Luke 22:31-34) Câu Gốc: Luca 22:32 (Luke 22:32) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-07-21_Chua_biet_ro_hon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-07-21_Chua_hieu_ro_hon_English.mp3