Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 6, 2024: Sống Trong Năng Quyền

Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 6, 2024 SỐNG TRONG NĂNG QUYỀN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 3:16-19 (Ephesians 3:16-19) Câu Gốc: Ê-phê-sô 3:20 (Ephesians 3:20)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/06-09-24_Song_trong_nang_quyen.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/06-09-24_Song_trong_nang_quyen_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 5, 2024: Học Theo Chúa Giê-xu

Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 5, 2024 HỌC THEO CHÚA GIÊ-XU Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 2:6-11 (Matthew 2:6-11) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 11:29 (Matthew 11:29)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/05-26-24_Hoc_theo_Chua_Jesus.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 5, 2024: Sai Lầm Trong Đức Tin

Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 5, 2024 SAI LẦM TRONG ĐỨC TIN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 19:16-22 (Matthew 19:16-22) Câu Gốc: 2 Phi-e-rơ 1:10 (2 Peter 1:10)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/05-19-24_Sai_lam_trong_duc_tin.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 5, 2024: Người Nữ Được Khen Ngợi

Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 5, 2024 NGƯỜI NỮ ĐƯỢC KHEN NGỢI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  2 Các Vua 4:8-10, 14-17, 20-23, 30-35 (2 Kings 4:8-10, 14-17, 20-23, 30-35) Câu Gốc: Châm Ngôn 31:30 (Proverbs 31:30)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/05-12-24_Nguoi_nu_duoc_khen_ngoi.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 5, 2024: Nhận Biết Đấng Christ

Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 5, 2024 NHẬN BIẾT ĐẤNG CHRIST Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Phi-líp 3:7-9 (Philippians 3:7-9) Câu Gốc: Phi-líp 3:8 (Philippians 3:7-9)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/05-05-24_Nhan_biet_Dang_Christ.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/05-05-24_Nhan_biet_Dang_Christ_English.mp3  

Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 4, 2024: Tại Sao Chúng Ta Dâng Hiến Cách Rộng Rãi

Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 4, 2024 TẠI SAO CHÚNG TA DÂNG HIẾN CÁCH RỘNG RÃI Thầy Nguyễn Lê Ân-Tứ Kinh Thánh:  Phi-líp 4:14-23 (Philippians 4:14-23) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 6:19-21 (Matthews 6:19-21)  

Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 4, 2024: Được Mở Mắt Để Nhận Biết

Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 4, 2024 ĐƯỢC MỞ MẮT ĐỂ NHẬN BIẾT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 1:17-19 (Ephesians 1:17-19) Câu Gốc: 2 Phi-e-rơ 1:2 (2 Peter 1:2)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/04-21-24_Duoc_mo_mat_de_nhan_biet.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/04-21-24_Duoc_mo_mat_de_nhan_biet_English.mp3      

Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 4, 2024: Tìm Mà Không Gặp Được

Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 4, 2024 TÌM MÀ KHÔNG GẶP ĐƯỢC Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Giăng 6:22-35 (John 6:22-35) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:13 (Jeremiah 29:13)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/04-14-24_Tim_ma_khong_gap_duoc.mp3  

Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 4, 2024: Vì Chúa Đã Sống Lại

Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 4, 2024 VÌ CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  1 Phi-e-rơ 1:3-9 (1 Peter 1:3-9) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 1:8 (1 Peter 1:8)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/04-07-24_Vi_Chua_da_song_lai.mp3