Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 29 Tháng 1, 2023: Ảnh Hưởng Đến Thế Hệ Trẻ

Chúa Nhật Ngày 29Tháng 1, 2023 ảNH hưởng đến thế hệ trẻ Thầy Nguyễn Lê Ân Tứ Kinh Thánh & Câu Gốc: 1 Sử Ký 4:10 (2 Chronicles 4:10)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-29-23_Anh_huong_den_the_he_tre.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-29-23_Anh_huong_den_the_he_tre_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 1, 2023: Tết Quý Mão – Người Bên Trong Đổi Mới

Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 1, 2023 mừng xuân quý mão người bên trong đổi mới Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: 2 Cô-rinh-tô 4:16 (2 Corinthians 4:16) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-22-23_Nguoi_ben_trong_doi_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-22-23_Nguoi_ben_trong_doi_moi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 1, 2023: Phục Vụ Cách Mới

Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 1, 2022 PHỤC VỤ CÁCH MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 7:36-50 (Luke 7:36-50) Câu Gốc: Châm Ngôn 4:23 (Proverbs 4:23) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-15-23_Phuc_vu_cach_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-15-23_Phuc_vu_cach_moi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 1, 2023: Tình Yêu Chúa Làm Mới

Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 1, 2022 TÌNH YÊU CHÚA LÀM MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Giăng 3:1-3 (1 John 3:1-3) Câu Gốc: 1 Giăng 3:1 (1 John 3:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-08-23_Tinh_yeu_Chua_lam_moi.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 1, 2023: Đếm Các Ngày

Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 12, 2022 Đếm Các Ngày Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Thánh Thi 90:12 (Psalm 90:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-01-23_Dem_cac_ngay.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-01-23_Dem_cac_ngay_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 12, 2022: Giáng Sinh — Vì Chúa Quá Yêu

Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 12, 2022 Mừng Chúa Giáng Sinh: Vì Chúa Quá Yêu Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Luca 2:14 (John 3:16) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-25-22_Vi_Chua_qua_yeu.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-25-22_Vi_Chua_qua_yeu_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 12, 2022: Giáng Sinh Đem Lại Gì

Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 12, 2022 GIÁNG SINH ĐEM LẠI GÌ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Luca 2:14 (Luke 2:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-18-22_Giang_sinh_dem_lai_gi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-18-22_Giang_sinh_dem_lai_gi_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 12, 2022: Thiên Chúa Trở Nên Con Người

Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 12, 2022 THIÊN CHÚA TRỞ NÊN CON NGƯỜI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Giăng 1:14 (John 1:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-11-22_Thien_Chua_tro_nen_con_nguoi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-11-22_Thien_Chua_tro_nen_con_nguoi_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 12, 2022: Điều Chúa Đã Ban

Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 12, 2022 ĐIỀU CHÚA ĐÃ BAN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: I-sa 7:14 (Isaiah 7:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-04-22_Dieu_Chua_da_ban.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-04-22_Dieu_Chua_da_ban_English.mp3