Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 9, 2023: Của Lễ Dâng Cho Chúa

Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 9, 2023 CỦA LỄ DÂNG CHO CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:6-13 (Matthew 26:6-13) Câu Gốc: Giăng 12:26 (John 12:26)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/09-24-23_Cua_le_dang_cho_Chua.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/09-24-23_Cua_le_dang_cho_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 9, 2023: Sự Cất Lên Của Hội Thánh

Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 9, 2023 SỰ CẤT LÊN CỦA HỘI THÁNH Thầy Nguyễn Ân Tứ Kinh Thánh: 1 Têsalônica 4:13-18 (1 Thessalonians 4:13-18 ) Câu Gốc: Rô-ma 13:11-12 (Romans 13:11-12)  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 9, 2023: Đấng Tôi Đang Tin

Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 9, 2023 ĐẤNG TÔI ĐANG TIN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:27-29 (Matthew 9:27-29) Câu Gốc: 2 Ti-mô-thê 1:12 (2 Timothy 1:12)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/09-10-23_Dang_toi_dang_tin.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/09-10-23_Dang_toi_dang_tin_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 8, 2023: Khi Tấm Lòng Tan Vỡ

Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 8, 2023 KHI TẤM LÒNG TAN VỠ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 32:20-30 (Genesis 32:20-30) Câu Gốc: Thánh Thi 51:7 (Psalm 51:7)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/08-27-23_Khi_tam_long_tan_vo.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 8, 2023: Đánh Mất Lòng Thành

Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 8, 2023 đánh mất lòng thành Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Sử Ký 16:1-13 (2 Chronicles 16:1-13) Câu Gốc: 2 Sử Ký 16:9a (2 Chronicles 16:9)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/08-20-23_Danh_mat_long_thanh.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/08-20-23_Danh_mat_long_thanh_English.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 8, 2023: Mọi Sự Hiệp Lại Làm Ích

Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 8, 2023 MỌI SỰ HIỆP LẠI LÀM ÍCH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 17:8-16 (1 Kings 17:8-16) Câu Gốc: Rô-ma 8:28 (Romans 8:28)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/08-13-23_Moi_su_hiep_lai_lam_ich.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/08-13-23_Moi_su_hiep_lai_lam_ich_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 8, 2023: Thỏa Lòng Với Chúa

Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 8, 2023 THỎA LÒNG VỚI CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I-sa 55:1-3 (Isaiah 55:1-3) Câu Gốc: Thánh Thi 16:11 (Psalm 16:11)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/08-06-23_Thoa_long_voi_Chua.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/08-06-23_Thoa_long_voi_Chua_English.mp3        

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 7, 2023: Điều Kỳ Diệu Chúa Ban

Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 7, 2023 ĐIỀU KỲ DIỆU CHÚA BAN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Giăng 14:27 (John 14:27)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/07-30-23_Dieu_ky_dieu_Chua_ban.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/07-30-23_Dieu_ky_dieu_Chua_ban_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 7, 2023: Gieo Bởi Xác Thịt

Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 7, 2023 GIEO BỞI XÁC THỊT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Công Vụ 5:1-5 (Acts 5:1-5) Câu Gốc: Ga-la-ti 6:8 (Galatians 6:8)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/07-23-23_Gieo_boi_xac_thit.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/07-23-23_Gieo_boi_xac_thit_English.mp3