Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 9, 2021: Biết Thì Vẫn Chưa Đủ

Chúa Nhật ngày 19 tháng 9, 2021 BIẾT THÌ VẪN CHƯA ĐỦ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 13:1-17 (John 13:1-17) Câu Gốc: Giăng 13:17 (John 13:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-19-21_Biet_thi_van_chua_du.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-19-21_Biet_thi_van_chua_du_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 9, 2021: Vẫn Chưa Biết Chúa

Chúa Nhật ngày 12 tháng 9, 2021 VẪN CHƯA BIẾT CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 4:35-41 (Mark 4:35:41) Câu Gốc: Thánh-thi 23:4 (Psalm 23:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-12-21_Van_chua_biet_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-12-21_Van_chua_biet_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 9, 2021: Vì Chúa Cần Nó

Chúa Nhật ngày 5 tháng 9, 2021 VÌ CHÚA CẦN NÓ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 19:28-40 (Luke 19:28-40) Câu Gốc: Ê-phê-sô 2:10 (Ephesians 2:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-05-21_Vi_Chua_can_no.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-05-21_Vi_Chua_can_no_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 29 Tháng 8, 2021: Vào Trong Đền Thánh

Chúa Nhật ngày 29 tháng 8, 2021 VÀO TRONG ĐỀN THÁNH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh-thi 63:1-3 (Psalm 63:1-3) Câu Gốc: Thánh-thi 122:1 (Psalm 122:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-29-21_Vao_trong_den_thanh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-29-21_Vao_trong_den_thanh_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 8, 2021: Xé Áo Hay Xé Lòng

Chúa Nhật ngày 22 tháng 8, 2021 XÉ ÁO HAY XÉ LÒNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:8-9 (Matthew 15:8-9) Câu Gốc: Giô-ên 2:13 (Joel 2:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-22-21_Xe_ao_hay_xe_long.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-22-21_Xe_ao_hay_xe_long_English.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 8, 2021: Loại Bỏ Chướng Ngại

Chúa Nhật ngày 15 tháng 8, 2021 LOẠI BỎ CHƯỚNG NGẠI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I-sa 57:14-16 (Isaiah 57:14-16) Câu Gốc: I-sa 57:14 (Isaiah 57:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-15-21_Loai_bo_chuong_ngai.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-15-21_Loai_bo_chuong_ngai_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 8, 2021: Bởi Chúa Và Cho Chúa

Chúa Nhật ngày 8 tháng 8, 2021 BỞI CHÚA VÀ CHO CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thanh-thi 19:1-4 (Psalm 19:1-4) Câu Gốc: Cô-lô-se 1:16 (Colossians 1:16) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-08-21_Boi_Chua_va_cho_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-08-21_Boi_Chua_va_cho_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 8, 2021: Lập Kỷ Niệm Với Chúa

Chúa Nhật ngày 1 tháng 8, 2021 LẬP KỶ NIỆM VỚI CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 4:1-9 (Joshua 4:1-9) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 11:25 (1 Corinthians 11:25) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-01-21_Lap_ky_niem_voi_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-01-21_Lap_ky_niem_voi_Chua_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 7, 2021: Chứng Cứ Của Đức Tin

Chúa Nhật ngày 25 tháng 7, 2021 CHỨNG CỨ CỦA ĐỨC TIN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 16:29-33 (John 16:29-33) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 11:1 (Hebrew 11:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-25-21_Chung_co_cua_duc_tin.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-25-21_Chung_co_cua_duc_tin_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 7, 2021: Bước Vào Tương Quan Mới

Chúa Nhật ngày 18 tháng 7, 2021 BƯỚC VÀO TƯƠNG QUAN MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-19 (Matthew 16:13-19) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 16:17 (Matthew 16:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-18-21_Buoc_vao_tuong_quan_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-18-21_Buoc_vao_tuong_quan_moi_English.mp3