Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 2, 2024: Sự Hiểu Biết Tối Trọng Đại

Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 2, 2024 SỰ HIỂU BIẾT TỐI TRỌNG ĐẠI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-19 (Matthews 16:13-19) Câu Gốc: Phi-líp 3:8 (Philippians 3:8)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-25-24_Su_hieu_biet_toi_trong_dai.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-25-24_Su_hieu_biet_toi_trong_dai_English.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 2, 2024: Lời Cầu Chúc Đầu Năm

Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 2, 2024 LỜI CẦU CHÚC ĐẦU NĂM Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Rô-ma 15:13 (Romans 15:13) Câu Gốc: Rô-ma 15:13 (Romans 15:13)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-11-24_Loi_cau_chuc_dau_nam.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-11-24_Loi_cau_chuc_dau_nam_English.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 2, 2024: Niềm Hy Vọng Trong Chúa

Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 2, 2024 NIỀM HY VỌNG TRONG CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ai-ca 3:21-23 (Lamentations 3:21-23) Câu Gốc: Ai-ca 3:21 (Lamentations 3:21)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-04-24_Niem_hy_vong_trong_Chua.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 1, 2024: Được Chúa Bênh Vực

Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 1, 2024 ĐƯỢC CHÚA BÊNH VỰC Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 8:1-11 (John 8:1-11) Câu Gốc: Thánh Thi 130:3-4 (Psalm 130:3-4)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/01-28-24_Duoc_Chua_benh_vuc.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/01-28-24_Duoc_Chua_benh_vuc_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 1, 2024: Đức Tin Chân Thật

Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 1, 2024 ĐỨC TIN CHÂN THẬT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 16:29-33 (John 16:29-33) Câu Gốc: Thánh Thi 39:7 (Psalm 39:7)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/01-21-24_Duc_tin_chan_that.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/01-21-24_Duc_tin_chan_that_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 1, 2024: Kết Nối Với Chúa

Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 1, 2024 KẾT NỐI VỚI CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 15:4-6 (John 15:4-6) Câu Gốc: Giăng 15:5 (John 15:5)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/01-14-24_Ket_noi_voi_Chua.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 12, 2023: Đón Chúa Giáng Sinh

Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 12, 2023 ĐÓN CHÚA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 1:5-25, 57-66 (Luke 1:5-25, Luke 1:57-66) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 10:7 (Hebrews 10:7)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/12-17-23_Don_Chua_giang_sinh.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/12-17-23_Don_Chua_giang_sinh_English.mp3