Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 6 Năm 2021: Lập Những Quyết Định

Chúa Nhật ngày 6 tháng 6, 2021 LẬP NHỮNG QUYẾT ĐỊNH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 24:14-27 (Joshua 24:14-27) Câu Gốc: Thánh Thi 73:25 (Psalm 73:25) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-06-21_Lap_nhung_quyet_dinh.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 5, 2021: Học Nhận Biết Chúa

Chúa Nhật ngày 30 tháng 5, 2021 Học Nhận BIết Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-sai 45:5-6 (Isaiah 45:5-6) Câu Gốc: 2 Các Vua 5:1-19 (2 Kings 5:1-19) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-30-21_Hoc_nhan_biet_Chua.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 5, 2021: Mong Tìm Gặp Chúa

Chúa Nhật ngày 23 tháng 5, 2021 Mong Tìm Gặp Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 5:25-34 (Mark 5:25-34) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:13 (Jeremiah 29:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-23-21_Mong_tim_gap_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-23-21_Mong_tim_gap_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 5, 2020: Quyết Định Nhạy Bén

Chúa Nhật ngày 16 tháng 5, 2021 Quyết Định Nhạnh Bén Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Đa-ni-ên 1:1-16 (Daniel 1:1-16) Câu Gốc: Rô-ma 6:11 (Romans 6:11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-16-21_Quyet_dinh_nhay_ben.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-16-21_Quyet_dinh_nhay_ben_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 5, 2021: Trái Tim Của Mẹ

Chúa Nhật ngày 9 tháng 5, 2021 Trái Tim Của Mẹ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 3:16-27 (1 Kings 3:16-27) Câu Gốc: Châm Ngôn 23:25 (Proverbs 23:25) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-09-21_Trai_tim_cua_me.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-09-21_Trai_tim_cua_me_English.mp3 Phần 1 Phần 2  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 5, 2021: Mắt Tâm Linh Được Mở

Chúa Nhật ngày 2 tháng 5, 2021 Mắt Tâm Linh Được Mở Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 24:13-35 (Luke 24:13-35) Câu Gốc: Gióp 42:5-6 (Job 42:5-6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-02-21_Mat_tam_linh_duoc_mo.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-02-21_Mat_tam_linh_duoc_mo_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 4, 2021: Nồi Canh Có Độc

Chúa Nhật ngày 25 tháng 4, 2021 Nồi Canh Có Độc Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Các Vua 4:38-41 (2 Kings 4:38-41) Câu Gốc: Thánh Thi 55:22 (Psalm 55:22) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-25-21_Noi_canh_co_doc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-25-21_Noi_canh_co_doc_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 4, 2021: Lẽ Thật Buông Tha

Chúa Nhật ngày 18 tháng 4, 2021 Lẽ THật Buông THa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 4:18-19 (Luke 4:18-19) Câu Gốc: Giăng 8:32 (John 8:32) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-18-21_Le_that_buong_tha.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-18-21_Le_that_buong_tha_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 4, 2021: Đời Sống Mới

Chúa Nhật ngày 11 tháng 4, 2021 Đời Sống MỚi Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Ga-la-ti 2:20 (Galatians 2:20) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-11-21_Doi_song_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-11-21_Doi_song_moi_English.mp3