Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 1, 2022: Tìm Được Nơi Nương Náu

Chúa Nhật ngày 23 tháng 1, 2022 TÌM ĐƯỢC NƠI NƯƠNG NÁU Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ru-tơ 3:7-13 (Ruth3:7-13) Câu Gốc: Thánh Thi 91:2 (Psalm 91:2) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-23-22_Tim_duoc_noi_nuong_nau.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-23-22_Tim_duoc_noi_nuong_nau_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 1, 2022: EL ROI – Chúa Là Đấng Thấy Rõ

Chúa Nhật ngày 16 tháng 1, 2022 EL ROI – CHÚA LÀ ĐẤNG THẤY RÕ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Sáng Thế 16:7-16 , Sáng Thế 21:14-18 (Genesis 16:7-16, 21:14-18) Câu Gốc: Sáng Thế 16:13 (Genesis 16:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-16-22_El_Roi_Chua_la_Dang_thay_ro.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-16-22_El_Roi_Chua_la_Dang_thay_ro_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 1, 2022: Một Nếp Sống Mới

Chúa Nhật ngày 9 tháng 1, 2022 một nếp sống MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:25-30 (Ephesians 4:25-30) Câu Gốc: Ê-phê-sô 4:30 (Ephesians 4:24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-09-22_Mot_nep_song_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-09-22_Mot_nep_song_moi_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 1, 2022: Làm Một Người Mới

Chúa Nhật ngày 2 tháng 1, 2022 LÀM MỘT NGƯỜI MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:17-24 (Ephesians 4:17-24) Câu Gốc: Ê-phê-sô 4:24 (Ephesians 4:24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-02-22_Lam_mot_nguoi_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-02-21_Lam_mot_nguoi_moi_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 12, 2021: Hiệu Quả Của Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 26 tháng 12, 2021 HIỆU QUẢ CỦA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 2:15-20 (Luke 2:15-20) Câu Gốc: Lu-ca 2:20 (Luke 2:20) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-19-21_Dac_diem_cua_Giang_Sinh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-26-21_Hieu_qua_cua_Giang_Sinh_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 12, 2021: Đặc Điểm Của Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 19 tháng 12, 2021 ĐẶC ĐIỂM CỦA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 1:26-28 (Luke 1:26-28) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 1:28-29 (1 Corinthians 1:28-29) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-19-21_Dac_diem_cua_Giang_Sinh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-19-21_Dac_diem_cua_Giang_Sinh_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 12, 2021: Niềm Vui Của Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 12 tháng 12, 2021 NIỀM VUI CỦA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 1:14 (John 1:14) Câu Gốc: Giăng 1:14 (John 1:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-12-21_Niem_vui_cua_Giang_Sinh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-12-21_Niem_vui_cua_Giang_Sinh_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 12, 2021: Nhiệm Mầu Của Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 5 tháng 12, 2021 NHIỆM MẦU CỦA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 1:10-12 (John 1:10-12) Câu Gốc: Giăng 1:12 (John 1:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-05-21_Nhiem_mau_cua_Giang_Sinh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-05-21_Nhiem_mau_cua_Giang_Sinh_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 12, 2021: Từ Lòng Biết Ơn Chúa

Chúa Nhật ngày 28 tháng 11, 2021 TỪ LÒNG BIẾT ƠN CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 19:1-10 (Luke 19:1-10) Câu Gốc: Thánh-Thi 126:3 (Psalm 126:3) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/11-28-21_Tu_long_biet_on_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/11-28-21_Tu_long_biet_on_Chua_English.mp3