Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 7, 2022: Đời Sống Có Ý Nghĩa

Chúa Nhật ngày 24 tháng 7, 2022 đời sống có ý nghĩa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:1 Phierơ 4:7-11 (1 Peter 4:7-11) Câu Gốc: Epheso 1:4 (Ephesian 1:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-24-22_Doi_song_co_y_nghia.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-24-22_Doi_song_co_y_nghia_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 03 Tháng 7, 2022: Chúa Luôn Ở Cùng

Chúa Nhật ngày 03 tháng 7, 2022 CHÚA luôn ở cùng Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Xuất Hành 33:12-16 (Exodus 33:12-16) Câu Gốc: Thánh Thi 32:8 (Psalms 32:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-03-22_Chua_luon_o_cung.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-03-22_Chua_luon_o_cung_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 1, 2022: Một Nếp Sống Mới

Chúa Nhật ngày 9 tháng 1, 2022 một nếp sống MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:25-30 (Ephesians 4:25-30) Câu Gốc: Ê-phê-sô 4:30 (Ephesians 4:24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-09-22_Mot_nep_song_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-09-22_Mot_nep_song_moi_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 3, 2021: Sao Chúa Phải Khóc?

Chúa Nhật ngày 28 tháng 03, 2021 sao chúa phải khóc? Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 19:41-44  (Luke 19:41-44) Câu Gốc: Hêbơrơ 4:15 (Hebrew 4:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-28-21_Sao_Chua_phai_khoc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-28-21_Sao_Chua_phai_khoc_English.mp3  

Bài Giảng 05/07/2020: Bạn Chọn Phần Nào?

Chúa Nhật ngày 05 tháng 7, 2020 bạn chọn phần nào? Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 19:23-24 (Tiếng Anh: John 19:23-24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-05-20_Ban_chon_phan_nao.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-05-20_Ban_chon_phan_nao_English.mp3 Announce about re-open church https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-05-20_Announce_English.mp3    

Bài Giảng 28/06/2020: Đời Sống Hạnh Phúc

Chúa Nhật ngày 28 tháng 6, 2020 đời sống hạnh phúc Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 14:1-4 (Tiếng Anh: John 14:1-3) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-28-20_Doi_song_hanh_phuc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-27-20_Doi_song_hanh_phuc_English.mp3 Announce about re-open church https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-27-20_Annouce_about_open_church.mp3  

Bài Giảng 21/06/2020: Người Cha Mẫu Mực

Chúa Nhật ngày 21 tháng 6, 2020 người cha mẫu mực Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Gióp 1:1-5, 20-22 (Tiếng Anh: Job 1:1-5, 20-22) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-21-20_Nguoi_cha_mau_muc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-21-20_Nguoi_cha_mau_muc_English.mp3  

Bài Giảng 14/06/2020: Trở Nên Mẫu Người Chúa Muốn

Chúa Nhật ngày 14 tháng 6, 2020 TRỞ NÊN MẪU NGƯỜI CHÚA MUỐN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-11 (Tiếng Anh: Philippians 2:5-11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-14-20_Tro_nen_mau_nguoi_Chua_muon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-14-20_Tro_nen_mau_nguoi_Chua_muon_English.mp3    

Bài Giảng 07/06/2020: Được Chúa Bênh Vực

Chúa Nhật ngày 07 tháng 6, 2020 được chúa bênh vực Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 8:1-11 (Tiếng Anh: John 8:1-11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-07-20_Duoc_Chua_benh_vuc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-07-20_Duoc_Chua_benh_vuc_English.mp3    

Bài Giảng 31/05/2020: Cám Dỗ Xảy Đến Bất Ngờ

Chúa Nhật ngày 31 tháng 5, 2020 cám dỗ xảy đến bất ngờ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Sáng Thế 3:1-8 (Tiếng Anh: Genesis 3:1-8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-31-20_Cam_do_xay_den_bat_ngo.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-31-20_Cam_do_xay_den_bat_ngo_English.mp3