Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 3, 2021: Sao Chúa Phải Khóc?

Chúa Nhật ngày 28 tháng 03, 2021 sao chúa phải khóc? Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 19:41-44  (Luke 19:41-44) Câu Gốc: Hêbơrơ 4:15 (Hebrew 4:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-28-21_Sao_Chua_phai_khoc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-28-21_Sao_Chua_phai_khoc_English.mp3  

Bài Giảng 05/07/2020: Bạn Chọn Phần Nào?

Chúa Nhật ngày 05 tháng 7, 2020 bạn chọn phần nào? Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 19:23-24 (Tiếng Anh: John 19:23-24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-05-20_Ban_chon_phan_nao.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-05-20_Ban_chon_phan_nao_English.mp3 Announce about re-open church https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-05-20_Announce_English.mp3    

Bài Giảng 28/06/2020: Đời Sống Hạnh Phúc

Chúa Nhật ngày 28 tháng 6, 2020 đời sống hạnh phúc Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 14:1-4 (Tiếng Anh: John 14:1-3) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-28-20_Doi_song_hanh_phuc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-27-20_Doi_song_hanh_phuc_English.mp3 Announce about re-open church https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-27-20_Annouce_about_open_church.mp3  

Bài Giảng 21/06/2020: Người Cha Mẫu Mực

Chúa Nhật ngày 21 tháng 6, 2020 người cha mẫu mực Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Gióp 1:1-5, 20-22 (Tiếng Anh: Job 1:1-5, 20-22) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-21-20_Nguoi_cha_mau_muc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-21-20_Nguoi_cha_mau_muc_English.mp3  

Bài Giảng 14/06/2020: Trở Nên Mẫu Người Chúa Muốn

Chúa Nhật ngày 14 tháng 6, 2020 TRỞ NÊN MẪU NGƯỜI CHÚA MUỐN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-11 (Tiếng Anh: Philippians 2:5-11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-14-20_Tro_nen_mau_nguoi_Chua_muon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-14-20_Tro_nen_mau_nguoi_Chua_muon_English.mp3    

Bài Giảng 07/06/2020: Được Chúa Bênh Vực

Chúa Nhật ngày 07 tháng 6, 2020 được chúa bênh vực Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 8:1-11 (Tiếng Anh: John 8:1-11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-07-20_Duoc_Chua_benh_vuc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-07-20_Duoc_Chua_benh_vuc_English.mp3    

Bài Giảng 31/05/2020: Cám Dỗ Xảy Đến Bất Ngờ

Chúa Nhật ngày 31 tháng 5, 2020 cám dỗ xảy đến bất ngờ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Sáng Thế 3:1-8 (Tiếng Anh: Genesis 3:1-8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-31-20_Cam_do_xay_den_bat_ngo.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-31-20_Cam_do_xay_den_bat_ngo_English.mp3    

Bài Giảng 24/05/2020: Làm Nhân Chứng Cho Chúa

Chúa Nhật ngày 24 tháng 5, 2020 làm nhân chứng cho chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 2:1-11 (Tiếng Anh: John 2:1-11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-24-20_Lam_nhan_chung_cho_Chua.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-24-20_Lam_nhan_chung_cho_Chua_English.mp3  

Bài Giảng 17/05/2020: Việc Cần Làm Hôm Nay

Chúa Nhật ngày 17 tháng 5, 2020 việc cần làm hôm nay Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I Phierơ 4:7-10 (Tiếng Anh: I Peter 4:7-10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-17-20_Viec_can_lam_hom_nay.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-17-20_Viec_can_lam_hom_nay_English.mp3    

Bài Giảng 10/05/2020: Điều Mẹ Làm Cho Con

Chúa Nhật ngày 10 tháng 5, 2020 điều mẹ làm cho con Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mathiơ 15:21-28 (Tiếng Anh: Matthew 15:21-28) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-10-20_Dieu_me_lam_cho_con.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-10-20_Dieu_me_lam_cho_con_English.mp3