Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 2, 2024: Lời Cầu Chúc Đầu Năm

Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 2, 2024 LỜI CẦU CHÚC ĐẦU NĂM Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Rô-ma 15:13 (Romans 15:13) Câu Gốc: Rô-ma 15:13 (Romans 15:13)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-11-24_Loi_cau_chuc_dau_nam.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-11-24_Loi_cau_chuc_dau_nam_English.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 11, 2023: Phút Yếu Lòng

Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 11, 2023 PHÚT YẾU LÒNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 22:54-57 (Luke 22:54-57) Câu Gốc: Lu-ca 22:32 (Luke 22:32)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/11-12-23_Phut_yeu_long.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 7, 2023: Điều Kiện Để Thắng Hơn

Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 7, 2023 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THẮNG HƠN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh Thi 56:9 (Psalm 56:9) Câu Gốc: Thánh Thi 56:9 (Psalm 56:9)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/07-02-23_Dieu_kien_de_thang_hon.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/07-02-23_Dieu_kien_de_thang_hon_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 7, 2022: Đời Sống Có Ý Nghĩa

Chúa Nhật ngày 24 tháng 7, 2022 đời sống có ý nghĩa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:1 Phierơ 4:7-11 (1 Peter 4:7-11) Câu Gốc: Epheso 1:4 (Ephesian 1:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-24-22_Doi_song_co_y_nghia.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-24-22_Doi_song_co_y_nghia_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 03 Tháng 7, 2022: Chúa Luôn Ở Cùng

Chúa Nhật ngày 03 tháng 7, 2022 CHÚA luôn ở cùng Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Xuất Hành 33:12-16 (Exodus 33:12-16) Câu Gốc: Thánh Thi 32:8 (Psalms 32:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-03-22_Chua_luon_o_cung.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-03-22_Chua_luon_o_cung_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 1, 2022: Một Nếp Sống Mới

Chúa Nhật ngày 9 tháng 1, 2022 một nếp sống MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:25-30 (Ephesians 4:25-30) Câu Gốc: Ê-phê-sô 4:30 (Ephesians 4:24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-09-22_Mot_nep_song_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-09-22_Mot_nep_song_moi_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 3, 2021: Sao Chúa Phải Khóc?

Chúa Nhật ngày 28 tháng 03, 2021 sao chúa phải khóc? Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 19:41-44  (Luke 19:41-44) Câu Gốc: Hêbơrơ 4:15 (Hebrew 4:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-28-21_Sao_Chua_phai_khoc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-28-21_Sao_Chua_phai_khoc_English.mp3  

Bài Giảng 05/07/2020: Bạn Chọn Phần Nào?

Chúa Nhật ngày 05 tháng 7, 2020 bạn chọn phần nào? Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 19:23-24 (Tiếng Anh: John 19:23-24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-05-20_Ban_chon_phan_nao.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-05-20_Ban_chon_phan_nao_English.mp3 Announce about re-open church https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-05-20_Announce_English.mp3    

Bài Giảng 28/06/2020: Đời Sống Hạnh Phúc

Chúa Nhật ngày 28 tháng 6, 2020 đời sống hạnh phúc Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 14:1-4 (Tiếng Anh: John 14:1-3) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-28-20_Doi_song_hanh_phuc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-27-20_Doi_song_hanh_phuc_English.mp3 Announce about re-open church https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-27-20_Annouce_about_open_church.mp3  

Bài Giảng 21/06/2020: Người Cha Mẫu Mực

Chúa Nhật ngày 21 tháng 6, 2020 người cha mẫu mực Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Gióp 1:1-5, 20-22 (Tiếng Anh: Job 1:1-5, 20-22) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-21-20_Nguoi_cha_mau_muc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-21-20_Nguoi_cha_mau_muc_English.mp3