Chúa Nhật ngày 24 tháng 7, 2022

đời sống có ý nghĩa

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh:1 Phierơ 4:7-11 (1 Peter 4:7-11)

Câu Gốc: Epheso 1:4 (Ephesian 1:4)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *