Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 6, 2022: Cùng Đến Gần Chúa

Chúa Nhật ngày 26 tháng 6, 2022 CÙNG ĐẾN GẦN CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I-sa 55:6-7 (Isaiah 55:6-7) Câu Gốc: I-sa 55:6 (Isaiah 55:6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-26-22_Cung_den_gan_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-26-22_Cung_den_gan_Chua_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 6, 2022: Những Điều Cha Cần Dạy Cho Con

Chúa Nhật ngày 19 tháng 6, 2022 NHỮNG ĐIỀU CHA CẦN DẠY CHO CON Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 2:1-3 (1 Kings 2:1-3) Câu Gốc: Châm Ngôn 22:6 (Proverbs 22:6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-19-22_Nhung_dieu_cha_can_day_cho_con.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 6, 2022: Chọn Làm Người Mới

Chúa Nhật ngày 12 tháng 6, 2022 CHỌN LÀM NGƯỜI MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:14-15 (Galatians 6:14-15) Câu Gốc: Ga-la-ti 6:15 (Galatians 6:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-12-22_Chon_lam_nguoi_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-12-22_Chon_lam_nguoi_moi_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 6, 2022: Chọn Điều Tốt Lành

Chúa Nhật ngày 5 tháng 6, 2022 CHỌN ĐIỀU TỐT LÀNH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 12:24-26 (John 12:24-26) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 4:1 (Hebrews 4:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-05-22_Chon_dieu_tot_lanh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-05-22_Chon_dieu_tot_lanh_English.mp3