Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 6, 2022: Những Điều Cha Cần Dạy Cho Con

Chúa Nhật ngày 19 tháng 6, 2022 NHỮNG ĐIỀU CHA CẦN DẠY CHO CON Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 2:1-3 (1 Kings 2:1-3) Câu Gốc: Châm Ngôn 22:6 (Proverbs 22:6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-19-22_Nhung_dieu_cha_can_day_cho_con.mp3