Chương Trình Bồi Linh Chúa Nhật Ngày 31 Tháng 7, 2022: Ngày Mai Sẽ Thế Nào – Linh Hồn Hay Vật Chất

Chúa Nhật ngày 31 tháng 7, 2022 Chương Trình Bồi Linh-Thông Công: NGÀY MAI SẼ THẾ NÀO LINH HỒN HAY VẬT CHẤT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 12:16-21 (Luke 12:16-21) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:11 (Jeremiah 29:11)

Chương Trình Bồi Linh Thứ Bảy Ngày 30 Tháng 7, 2022: Ngài Mai Sẽ Thế Nào — Khôn Hay Dại

Thứ Bảy ngày 30 tháng 7, 2022 Chương Trình Bồi Linh-Thông Công: NGÀY MAI SẼ THẾ NÀO KHÔN HAY DẠI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:1-13 (Matthews 25:1-13) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:11 (Jeremiah 29:11)

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 7, 2022: Đời Sống Có Ý Nghĩa

Chúa Nhật ngày 24 tháng 7, 2022 đời sống có ý nghĩa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:1 Phierơ 4:7-11 (1 Peter 4:7-11) Câu Gốc: Epheso 1:4 (Ephesian 1:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-24-22_Doi_song_co_y_nghia.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-24-22_Doi_song_co_y_nghia_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 7, 2022: Đấng Có Thẩm Quyền

Chúa Nhật ngày 17 tháng 7, 2022 ĐẤNG CÓ THẨM QUYỀN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 7:11-17 (Luke 7:11-17) Câu Gốc: Khải Huyền 21:4 (Revelation 21:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-17-22_Dang_co_tham_quyen.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-17-22_Dang_co_tham_quyen_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 7, 2022: Kẻ Chỉ Tìm Dấu Lạ

Chúa Nhật ngày 10 tháng 7, 2022 KẺ CHỈ TÌM DẤU LẠ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:1-4 (Matthews 16:1-4) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 15:19 (1 Corinthians 15:19) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-10-22_Ke_chi_tim_dau_la.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-10-22_Ke_chi_tim_dau_la_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 03 Tháng 7, 2022: Chúa Luôn Ở Cùng

Chúa Nhật ngày 03 tháng 7, 2022 CHÚA luôn ở cùng Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Xuất Hành 33:12-16 (Exodus 33:12-16) Câu Gốc: Thánh Thi 32:8 (Psalms 32:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-03-22_Chua_luon_o_cung.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-03-22_Chua_luon_o_cung_English.mp3