Chúa Nhật ngày 10 tháng 7, 2022

KẺ CHỈ TÌM DẤU LẠ

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:1-4 (Matthews 16:1-4)

Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 15:19 (1 Corinthians 15:19)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *