Chương Trình Bồi Linh Thứ Bảy Ngày 30 Tháng 7, 2022: Ngài Mai Sẽ Thế Nào — Khôn Hay Dại

Thứ Bảy ngày 30 tháng 7, 2022 Chương Trình Bồi Linh-Thông Công: NGÀY MAI SẼ THẾ NÀO KHÔN HAY DẠI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:1-13 (Matthews 25:1-13) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:11 (Jeremiah 29:11)