Thứ Bảy ngày 30 tháng 7, 2022

Chương Trình Bồi Linh-Thông Công: NGÀY MAI SẼ THẾ NÀO

KHÔN HAY DẠI

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:1-13 (Matthews 25:1-13)

Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:11 (Jeremiah 29:11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *