Thứ Bảy ngày 30 tháng 7, 2022

Chương Trình Bồi Linh-Thông Công: NGÀY MAI SẼ THẾ NÀO

KHÔN HAY DẠI

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:1-13 (Matthews 25:1-13)

Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:11 (Jeremiah 29:11)

 

Chương Trình nhóm trực tiếp qua mạng sẽ bắt đầu lúc 7:00 tối, giờ Denver, USA

Parallel English translation is available via Zoom Meeting when the service is streaming live, starting at 7:00pm Mountain Time zone, US. Please join Zoom meeting at https://us02web.zoom.us/j/2563752022

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.