Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 7, 2022: Đấng Có Thẩm Quyền

Chúa Nhật ngày 17 tháng 7, 2022 ĐẤNG CÓ THẨM QUYỀN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 7:11-17 (Luke 7:11-17) Câu Gốc: Khải Huyền 21:4 (Revelation 21:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-17-22_Dang_co_tham_quyen.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-17-22_Dang_co_tham_quyen_English.mp3