Chúa Nhật ngày 17 tháng 7, 2022

ĐẤNG CÓ THẨM QUYỀN

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Lu-ca 7:11-17 (Luke 7:11-17)

Câu Gốc: Khải Huyền 21:4 (Revelation 21:4)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *