Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 8, 2022: Phục Vụ Theo Tính Xác Thịt

Chúa Nhật ngày 28tháng 8, 2022 PHỤC VỤ THEO TÍNH XÁC THỊT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Công Vụ 5:1-11 (Acts 5:1-11) Câu Gốc: Ga-la-ti 6:8 (Galatians 6:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/08-28-22_Phuc_vu_theo_tinh_xac_thit.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/08-28-22_Phuc_vu_theo_tinh_xac_thit_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 8, 2022: Làm Ngọn Đèn Của Chúa

Chúa Nhật ngày 21 tháng 8, 2022 LÀM NGỌN ĐÈN CỦA CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:14-16 (Matthew 5:14-16) Câu Gốc: Ê-phê-sô 5:8 (Ephesians 5:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/08-21-22_Lam_ngon_den_cua_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/08-21-22_Lam_ngon_den_cua_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 8, 2022: Sống Trong Năng Quyền

Chúa Nhật ngày 14 tháng 8, 2022 SỐNG TRONG NĂNG QUYỀN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:14-21 (Ephesians 3:14-21) Câu Gốc: Ê-phê-sô 3:20 (Ephesians 3:20) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/08-14-22_Song_trong_nang_quyen.mp3