Chúa Nhật ngày 28tháng 8, 2022

PHỤC VỤ THEO TÍNH XÁC THỊT

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Công Vụ 5:1-11 (Acts 5:1-11)

Câu Gốc: Ga-la-ti 6:8 (Galatians 6:8)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *