Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 9, 2022: Sửa Lại Bàn Thờ Chúa

Chúa Nhật ngày 25 tháng 9, 2022 SỬA LẠI BÀN THỜ CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 18:30-39 (1 Kings 18:30-39) Câu Gốc: Thánh-Thi 51:10 (Psalm 51:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-25-22_Sua_lai_ban_tho_Chua.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 9, 2022: Sống Làm Nhân Chứng

Chúa Nhật ngày 18 tháng 9, 2022 SỐNG LÀM NHÂN CHỨNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Công Vụ 1:4-8 (Acts 1:4-8) Câu Gốc: Công Vụ 1:8 (Acts 1:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-18-22_Song_lam_nhan_chung.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-18-22_Song_lam_nhan_chung_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 9, 2022: Sống Là Chúa Cứu Thế

Chúa Nhật ngày 11 tháng 9, 2022 SỐNG LÀ CHÚA CỨU THẾ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 1:20-21 (Philippians 1:20-21) Câu Gốc: Phi-líp 1:21 (Philippians 1:21) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-11-22_Song_la_Chua_cuu_the.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-11-22_Song_la_Chua_cuu_the_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 9, 2022: Sống Bởi Lời Hứa

Chúa Nhật ngày 4 tháng 9, 2022 SỐNG BỞI LỜI HỨA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 1:1-5 (Joshua 1:1-5) Câu Gốc: Giô-suê 1:9 (Joshua 1:9) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-04-22_Song_boi_loi_hua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-04-22_Song_boi_loi_hua_English.mp3