Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 10, 2022: Con Nhớ Đến Chúa

Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 10, 2022 CON NHỚ ĐẾN CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-na 2:1-10 (Jonah 2:1-10) Câu Gốc: Giô-na 2:7 (Jonah 2:7) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-30-22_Con_nho_den_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-30-22_Con_nho_den_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 10, 2022: Sống Ảo Hay Thật

Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 10, 2022 sống ảo hay thật Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 3:18-21 (Philippians 3:18-21) Câu Gốc: 1 Ti-mô-thê 4:16 (1 Timothy 4:16) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-23-22_Song_ao_hay_that.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-23-22_Song_ao_hay_that_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 10, 2022: Phô Bày Nhân Cách Cơ Đốc

Chúa Nhật ngày 9 tháng 10, 2022 phô bày nhân cách cơ đốc Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 13:11 (2 Corinthians 13:11) Câu Gốc: 2 Cô-rinh-tô 13:11 (2 Corinthians 13:11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-09-22_Pho_bay_nhan_cach_Co_Doc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-09-22_Pho_bay_nhan_cach_Co_Doc_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 10, 2022: Khoe Về Thập Tự Giá

Chúa Nhật ngày 2 tháng 10, 2022 KHOE VỀ THẬP TỰ GIÁ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Galati 4:16-17 (Galatians 6:14-15) Câu Gốc: Galati 4:16 (Galatians 6:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-01-22_Khoe_ve_thap_tu_gia.mp3