Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 10, 2022: Sống Ảo Hay Thật

Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 10, 2022 sống ảo hay thật Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 3:18-21 (Philippians 3:18-21) Câu Gốc: 1 Ti-mô-thê 4:16 (1 Timothy 4:16) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-23-22_Song_ao_hay_that.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-23-22_Song_ao_hay_that_English.mp3