Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 10, 2022: Khoe Về Thập Tự Giá

Chúa Nhật ngày 2 tháng 10, 2022 KHOE VỀ THẬP TỰ GIÁ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Galati 4:16-17 (Galatians 6:14-15) Câu Gốc: Galati 4:16 (Galatians 6:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-01-22_Khoe_ve_thap_tu_gia.mp3