Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 10, 2022: Phô Bày Nhân Cách Cơ Đốc

Chúa Nhật ngày 9 tháng 10, 2022 phô bày nhân cách cơ đốc Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 13:11 (2 Corinthians 13:11) Câu Gốc: 2 Cô-rinh-tô 13:11 (2 Corinthians 13:11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-09-22_Pho_bay_nhan_cach_Co_Doc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-09-22_Pho_bay_nhan_cach_Co_Doc_English.mp3