Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 11, 2022: Lời Tạ Ơn Tồi Nhất

Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 11, 2022 LỜI TẠ ƠN TỒI NHẤT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 18:10-14 (Luke 18:10-14) Câu Gốc: Thánh-thi 103:8 (Psalm 103:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-27-22_Loi_ta_on_toi_nhat.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 11, 2022: Điều Làm Cho Khác Biệt

Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 11, 2022 ĐIỀU LÀM CHO KHÁC BIỆT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 17:11-19 (Luke 17:11-19) Câu Gốc: 1 Têsalônica 5:8 (1 Thessalonians 5:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-20-22_Dieu_lam_cho_khác_biet.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-20-22_Dieu_lam_cho_khac_biet_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 11, 2022: Lấy Gì Đền Đáp Chúa

Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 11, 2022 LẤY GÌ ĐỀN ĐÁP CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh Thi 116:12-13 (Psalm 116:12-13) Câu Gốc: Thánh Thi 116:12 (Psalm 116:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-13-22_Lay_gi_den_dap_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-13-22_Lay_gi_den_dap_Chua_English.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 11, 2022: Hãy Ca Tụng Chúa

Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 11, 2022 HÃY CA TỤNG CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-sai 12:5-6 (Isaiah 12:5-6) Câu Gốc: Thánh Thi 136:1 (Psalm 136:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-06-22_Hay_ca_tung_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-06-22_Hay_ca_tung_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 10, 2022: Con Nhớ Đến Chúa

Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 10, 2022 CON NHỚ ĐẾN CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-na 2:1-10 (Jonah 2:1-10) Câu Gốc: Giô-na 2:7 (Jonah 2:7) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-30-22_Con_nho_den_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-30-22_Con_nho_den_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 10, 2022: Sống Ảo Hay Thật

Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 10, 2022 sống ảo hay thật Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 3:18-21 (Philippians 3:18-21) Câu Gốc: 1 Ti-mô-thê 4:16 (1 Timothy 4:16) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-23-22_Song_ao_hay_that.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-23-22_Song_ao_hay_that_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 10, 2022: Phô Bày Nhân Cách Cơ Đốc

Chúa Nhật ngày 9 tháng 10, 2022 phô bày nhân cách cơ đốc Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 13:11 (2 Corinthians 13:11) Câu Gốc: 2 Cô-rinh-tô 13:11 (2 Corinthians 13:11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-09-22_Pho_bay_nhan_cach_Co_Doc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-09-22_Pho_bay_nhan_cach_Co_Doc_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 10, 2022: Khoe Về Thập Tự Giá

Chúa Nhật ngày 2 tháng 10, 2022 KHOE VỀ THẬP TỰ GIÁ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Galati 4:16-17 (Galatians 6:14-15) Câu Gốc: Galati 4:16 (Galatians 6:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-01-22_Khoe_ve_thap_tu_gia.mp3