Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 10, 2022

sống ảo hay thật

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Phi-líp 3:18-21 (Philippians 3:18-21)

Câu Gốc: 1 Ti-mô-thê 4:16 (1 Timothy 4:16)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *