Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 10, 2022: Con Nhớ Đến Chúa

Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 10, 2022 CON NHỚ ĐẾN CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-na 2:1-10 (Jonah 2:1-10) Câu Gốc: Giô-na 2:7 (Jonah 2:7) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-30-22_Con_nho_den_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/10-30-22_Con_nho_den_Chua_English.mp3