Gởi Thư

Xin gởi thư về địa chỉ:

Vietnamese Evangelical Baptist Church
2704 Verde Drive, Colorado Springs, CO 80910

 

Điện Thoại

719-632-3293

Liên Lạc Với Chúng Tôi

Xin gởi liên lạc với chúng tôi dùng đơn sau đây. Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần giúp đỡ, chúng tôi sẽ sớm trả lời thư của bạn.