Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 11, 2022

ĐIỀU LÀM CHO KHÁC BIỆT

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Lu-ca 17:11-19 (Luke 17:11-19)

Câu Gốc: 1 Têsalônica 5:8 (1 Thessalonians 5:8)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *