Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 11, 2022: Lấy Gì Đền Đáp Chúa

Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 11, 2022 LẤY GÌ ĐỀN ĐÁP CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh Thi 116:12-13 (Psalm 116:12-13) Câu Gốc: Thánh Thi 116:12 (Psalm 116:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-13-22_Lay_gi_den_dap_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-13-22_Lay_gi_den_dap_Chua_English.mp3