Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 11, 2022: Điều Làm Cho Khác Biệt

Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 11, 2022 ĐIỀU LÀM CHO KHÁC BIỆT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 17:11-19 (Luke 17:11-19) Câu Gốc: 1 Têsalônica 5:8 (1 Thessalonians 5:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-20-22_Dieu_lam_cho_khác_biet.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-20-22_Dieu_lam_cho_khac_biet_English.mp3