Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 11, 2022: Lời Tạ Ơn Tồi Nhất

Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 11, 2022 LỜI TẠ ƠN TỒI NHẤT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 18:10-14 (Luke 18:10-14) Câu Gốc: Thánh-thi 103:8 (Psalm 103:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-27-22_Loi_ta_on_toi_nhat.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-27-22_Loi_ta_on_toi_nhat_English.mp3