Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 11, 2022: Hãy Ca Tụng Chúa

Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 11, 2022 HÃY CA TỤNG CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-sai 12:5-6 (Isaiah 12:5-6) Câu Gốc: Thánh Thi 136:1 (Psalm 136:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-06-22_Hay_ca_tung_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-06-22_Hay_ca_tung_Chua_English.mp3