Chúa Nhật ngày 16 tháng 10, 2022

TẠI SAO PHẢI PHỤC VỤ CHÚA

Mục Sư Nguyễn Tấn Dương

Kinh Thánh: Gia-cơ 2:17,26 (James 2:17,26)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *