Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 9, 2022: Sống Bởi Lời Hứa

Chúa Nhật ngày 4 tháng 9, 2022 SỐNG BỞI LỜI HỨA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 1:1-5 (Joshua 1:1-5) Câu Gốc: Giô-suê 1:9 (Joshua 1:9) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-04-22_Song_boi_loi_hua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-04-22_Song_boi_loi_hua_English.mp3