Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 9, 2022: Sống Là Chúa Cứu Thế

Chúa Nhật ngày 11 tháng 9, 2022 SỐNG LÀ CHÚA CỨU THẾ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 1:20-21 (Philippians 1:20-21) Câu Gốc: Phi-líp 1:21 (Philippians 1:21) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-11-22_Song_la_Chua_cuu_the.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-11-22_Song_la_Chua_cuu_the_English.mp3