Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 9, 2022: Sống Làm Nhân Chứng

Chúa Nhật ngày 18 tháng 9, 2022 SỐNG LÀM NHÂN CHỨNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Công Vụ 1:4-8 (Acts 1:4-8) Câu Gốc: Công Vụ 1:8 (Acts 1:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-18-22_Song_lam_nhan_chung.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-18-22_Song_lam_nhan_chung_English.mp3