Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 9, 2022: Sửa Lại Bàn Thờ Chúa

Chúa Nhật ngày 25 tháng 9, 2022 SỬA LẠI BÀN THỜ CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 18:30-39 (1 Kings 18:30-39) Câu Gốc: Thánh-Thi 51:10 (Psalm 51:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/09-25-22_Sua_lai_ban_tho_Chua.mp3