Chúa Nhật ngày 11 tháng 9, 2022

SỐNG LÀ CHÚA CỨU THẾ

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Phi-líp 1:20-21 (Philippians 1:20-21)

Câu Gốc: Phi-líp 1:21 (Philippians 1:21)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *