Chúa Nhật ngày 4 tháng 9, 2022

SỐNG BỞI LỜI HỨA

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giô-suê 1:1-5 (Joshua 1:1-5)

Câu Gốc: Giô-suê 1:9 (Joshua 1:9)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *