Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 8, 2022: Sống Trong Năng Quyền

Chúa Nhật ngày 14 tháng 8, 2022 SỐNG TRONG NĂNG QUYỀN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:14-21 (Ephesians 3:14-21) Câu Gốc: Ê-phê-sô 3:20 (Ephesians 3:20) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/08-14-22_Song_trong_nang_quyen.mp3